นราธิวาส – มนร. พิธีลงนามโครงการพัฒนาบุคลากรวิชาการ รองรับการเปิดหลักสูตรใหม่และทดแทนการเกษียณอายุ

0
9

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นประธานในพิธีลงนามโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่และทดแทนการเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายประมินทร์ หะยะมิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษาเข้าร่วมครั้งนี้.

ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่และทดแทนการเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดพิธีลงนามสัญญาในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม จึงเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญา


ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจังหวัดชาแดนใต้อย่างจริงจังแลต่อเนื่องเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้สังคมไทยอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม จึงเปิดโอกาสในเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญา จึงได้ประกาศให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่และทดแทนการเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และในกรจัดพิธี ลงนามสัญญาโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่และทดแทนการเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในครั้งนี้ประกอบด้วยนักศึกษาที่ได้รับทุน จำนวน 10 รายโดยแบ่งเป็น สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น