กมลศักดิ์ฯและคณะพรรคประชาชาติ รับข้อเสนอนโยบายปฎิรูปกระบวนการยุติธรรม

0
296

นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส. พรรคประชาชาติ และคณะ รับยื่นข้อเสนอด้านนโยบายการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ขอให้เร่งออกกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎรซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ พ.ศ. จากนายจำนงค์ หนูพันธ์ ประธานขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ (P-Move) และคณะ
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.15 น.ณ จุดรับยื่นหนังสือ ชั้น 1 (โซนกลาง) อาคารรัฐสภา นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส. พรรคประชาชาติ และคณะ รับยื่นข้อเสนอด้านนโยบายการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ขอให้เร่งออกกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎรซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ พ.ศ. …. จากนายจำนงค์ หนูพันธ์ ประธานขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ (P-Move) และคณะ โดยขอให้ยกเลิกคดีความที่ไม่เป็นธรรมทั้งปวง โดยให้มีการแต่งตั้งกลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อพิจารณากลั่นกรองคดีที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชน คดีกลั่นแกล้ง และคดีฟ้องปิดปากประชาชนโดยเบื้องต้นให้เร่งออกกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎร ซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ พ.ศ. …. ซึ่ง กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการศึกษาและนำเสนอต่อพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนฯ ลงวันที่ 16 มี.ค. 66

โดยระหว่างรอการออกกฎหมายนี้ ให้มีการคุ้มครองชั่วคราวด้วยการชะลอการดำเนินคดีและการบังคับคดี เพื่อดำเนินการพิสูจน์สิทธิ์และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายเกี่ยวกับคดีที่ดินป่าไม้ ขอใช้ระบบไต่สวนและลูกขุนในการพิจารณาคดีแทนระบบกล่าวหา ในคดีที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและคดีที่เกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากร ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพราะในการพิจารณาคดีและการค้นหาข้อเท็จจริงในคดีที่ดิน ทรัพยากร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ต้องไม่ใช้การพิจารณาหลักฐานทางราชการเท่านั้น หากต้องวิเคราะห์จากหลักฐานทางด้านสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา ชาติพันธุ์วิทยา ไปจนถึงวัฒนธรรมประเพณี ในการใช้ที่ดิน ทรัพยากร ป่าไม้
สิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมของประชาชน โดยให้ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.นี้ 10 ประเด็น เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของคนจน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
ด้าน นายกมลศักดิ์ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้มารับข้อเสนอดังกล่าว ทั้งนี้พรรคประชาชาติยินดีจะสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้

ทีมข่าว @ชายแดนใต้