คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ เยือนจชต. เร่งขับเคลื่อนงานการพูดคุยเพื่อสันติสุข ตามแผน นัดถกมาเลเซียรอบหน้า

0
453

วันนี้ 5 มกราคม 2567 ห้องประชุมจะบังติกอ โรงแรมซี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ หารือการขับเคลื่อนงานด้านการพูดคุยเพื่อสันติสุข ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2567 ได้ประชุมร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่, และคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่ (คพท.) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของ และสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วม โดยมี พลโท ปราโมทย์ พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ แทนนายฉัตรชัย บางชวด หัวหน้าคณะพูดคุยฯ ที่ต้องบินกลับกรุงเทพฯเร่งด่วน เพื่อประชุมคณะสมช.

หลังจากการประชุม ดร.ดลยรัตน์ บูยูโส้ะ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะ ได้ยื่นหนังสือ แบบแผนยุทธศาสตร์ ในการเดินงานประสานงานพูดคุยระดับพื้นที่ในวาระตามแผน 1ปี

จากนั้น พลโท ปราโมทย์ พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นกับฝ่ายปกครอง ได้แก่ กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐ และพี่น้องประชาชน โดยในที่ประชุมได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในด้านของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งข้อเสนอเรื่องการดูแลความปลอดภัยกลุ่มเปราะบาง (ชาวไทยพุทธ) การพัฒนาด้านต่างๆให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ การสนับสนุนบทบาทการขับเคลื่อนของกลุ่มผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และเรียกร้องความจริงใจของคณะพูดคุย เพื่อมุ่งสู่การแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาตใต้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ พลโท ปราโมทย์ พรหมอินทร์แม่ทัพน้อยที่ 4 เปิดเผยว่า ถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีการเปลี่ยนผ่านของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุดใหม่ แต่การสานต่อการทำงานสานต่อแผนงานที่ผ่านการยอมรับทั้งรัฐบาลไทยและกลุ่มผู้เห็นต่างยังคงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ผ่านสาระสำคัญ 3 เรื่อง คือการลดความรุนแรง การเปิดเวทีพูดคุยสาธารณะ การแสวงหาทางออกทางการเมือง และวันนี้ได้มาฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนทั้ง คณะทำงานฯ และกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญเพราะอยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชน นำความต้องการของพี่น้องประชาชนมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวม หรือ JCPP และจะสู่เข้าโต๊ะประชุมกับกลุ่มผู้เห็นต่าง เพราะท้ายที่สุดแล้วความต้องการของพี่น้องประชาชนจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากการพูดคุยจริงๆ

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ได้จากการประชุมวันนี้ส่วนใหญ่คือ การที่กลุ่มประชาชนยังไม่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือความคืบหน้าของการพูดคุยในแต่ละครั้ง จึงได้หารือเพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยให้กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเป็นโซ่ข้อกลางที่สำคัญ นำความคืบหน้าทั้งหมดของการพูดคุยเจรจาหลังจากนี้ กระจายส่งต่อไปให้ถึงพี่น้องประชาชน ผ่านการประชุมในเวทีสภาสันติสุขตำบล นำไปสู่แผนการปฏิบัติที่ถูกต้อง และช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุข มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันของทุกคนนั่นคือต้องการความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

ทีมช่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี