ทุ่มงบเกือบ 500 ล้าน พนม.สันติธรรม สร้างสันติสุขชายแดนใต้

0
725
  1. รอบ 6 ปี โครงการ‘พนม-สันติธรรม’ ศอ.บต
    500 ล้าน สู่ 1,970 หมู่บ้าน 4 จชต.ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.ทุ่มงบประมาณโอนเงินเกือบ 500 ล้าน ลงสู่ 1,970 หมู่บ้าน 282 ตำบล 37 อำเภอ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอสงขลา พร้อมมอบรางวัลผู้นำสิงห์ทองคำ จชต

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีโอนเงินลงสู่หมู่บ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ “โครงการ พนม.” และโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล”ตำบลสันติธรรม”ประจำปี 2561 โดยมี นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯและนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง4 จังหวัดเข้าร่วมกว่า500คน ที่โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ได้มอบหมายให้ผมในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯมาเปิดงานในวันนี โดยที่ผ่านมานายกรัฐมนตรี และคณะรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาโดยตลอด โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน ได้มีนโยบายการพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจในพื้นที่ เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สนามบิน ท่าเรือ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตในอนาคตตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี“โครงการพนมและสันติธรรมแสดงถึงความสำเร็จในรอบ 6 ปีที่ผ่านมาของ ศอ.บต. ที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ และดำเนินเป็นไปตามนโยบายที่ผ่านมาของรัฐบาล นับเป็นความร่วมมือของประชาชน”

นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวว่า สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต.จัดพิธีโอนเงินลงสู่หมู่บ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ “โครงการ พนม.”และโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล “ตำบลสันติธรรม”ประจำปี 2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จำนวน 1,970 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยแยกเป็นโครงการ พนม. จำนวน 242,340,000 บาท และโครงการตำบล    สันติธรรม จำนวน 255,800,000 บาท รวมทั้ง 2 โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 498,140,000 บาท

โดยในช่วงภาคเช้าเป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด และภาคบ่าย เป็นการเสวนาของหมู่บ้าน/ตำบล ที่มีผลการดำเนินการดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน 8 หมู่บ้าน /ตำบล และมอบเงินลงสู่หมู่บ้าน ทั้ง 1,970 หมู่บ้าน

 

ทั้งนี้ในฐานะ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนที่มีหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกมิติ ได้นำนโยบายของรัฐบาล และข้อแนะนำของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลทุกคนสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งโครงการ พนม. และโครงการตำบลสันติธรรม เป็นหนึ่งในหลายๆโครงการของรัฐบาลที่ทุ่มเทงบประมาณ  ลงสู่หมู่บ้านและตำบลอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และนำสู่การพัฒนาตามความต้องการของหมู่บ้าน/ตำบลอย่างแท้จริง เพื่อช่วยเหลือทั้งด้านการช่วยเหลือกลุ่มผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาอาชีพ การกีฬา การสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง และเสริมสร้างความปลอดภัยของหมู่บ้าน/ตำบล ตามความต้องการของหมู่บ้าน/ตำบล ผมจึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับตลอดจนผู้นำหมู่บ้าน/ตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน และบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิทุกคนที่ทำหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่ และหวังว่างบประมาณที่ได้โอนลงสู่หมู่บ้านในวันนี้จะก่อให้เกิดผลดีในระยะยาวต่อประชาชนเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการมอบรางวัลให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม (สิงห์ทองคำ) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 12 ราย โดยแบ่งเป็นจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

นายรัศมินทร์ นิติธรรม ผญ.บ้านขุนละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส กล่าว่า “ด้วยเน้นที่ด้านความมั่นคงด้านความเข้าใจ  การดำเนินการที่ผ่านมา.อัลฮัมดูลิลลาฮฺ เมื่อพระองค์ได้ลิขิตไว้แล้ว ขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้มีวันนี้ เป็นความสำเร็จของทุกคนที่หมู่บ้านด้วยการเป็นผู้นำไม่ยากกว่าที่จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้นำที่ดีในทุกๆด้าน รางวัลเป็นสิ่งที่ตอกย้ำตัวเองให้ต้องรักษาผลงานและพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป เป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาทั้งตนเองและต้องนำพาสังคมให้ก้าวต่อๆไปสู่สงที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนในที่สุด”

สุกรี มะดากะกุล บก.ข่าว@ชายแดนใต้