มนร. แถลงข่าววันครบรอบสถาปนา13 ปี

0
606

แถลงข่าวครบรอบสถาปนา 13 ปี ม.นราธิวาสราชนครินทร์ การศึกษาคู่ชายแดนใต้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่ห้องนราทัศน์  โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมืองนราธิวาส  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  จัดแถลงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมจัดเสวนาในหัวข้อ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สู่แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และการศึกษาชายแดนใต้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงอาณาจักรแห่งการศึกษาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดย ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย  นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  พล.ร.ต.สมเกียรติ  ผลประยูร  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี   อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โดยในงานครั้งนี้มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการ  ภาคเอกชน และสื่อมวลชนจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ซึ่งตลอดระยะเวลา   13 ปี ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบันนี้มีทั้งหมด 7 คณะประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปะศาสตร์  และวิทยาลัย อีก 3 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยการอาชีพตากใบ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และอีก 1 สถาบัน คือสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

ทั้งนี้ในเวทีเสวนามีการกล่าวถึงมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ถือเป็นแบบอย่างของมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่ 13 ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศไทย สร้างนักศึกษาให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยเฉพาะภาควิชาเกษตรซึ่งถือเป็นภาคที่เข้ามาพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชน เพื่อนำไปใช้ ไปพัฒนาให้พื้นที่มีความยั่งยืนต่อไป

 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากครบรอบสถาปนา 13 ปี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทางมหาวิทยาลัยกำหนดจัดงาน PNU Fair 2018 ครบรอบ 13 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ภาพ/ข่าว แวดาโอะ หะไร