มนร.ลงพื้นที่ตากใบจัดบริการวิชาชีพและวิชาการ

0
390

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลุยพื้นที่ตากใบ จัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาชุมชน

ที่ห้องประชุมโรงเรียนตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาชุมชน โดยมีผู้บริการโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 300 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯกล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯกับโรงเรียนตากใบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำศักยภาพของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และการให้บริการ โดยความรู้ที่ได้มาจากการบูรณาการจากการจัดเรียนสอนและการวิจัยที่มีจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ โดยคำนึงถึงความต้องการและให้มีความสอดคล้องกัลป์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเข้ารับบริการ โดยมีกิจกรรมการบริการดังนี้ 1.การให้บริการด้านสุขภาพและประเมินเบื้องต้นการตรวจวัดน้ำตาลในเลือด การบรรยายเรื่องสุขภาพ 2.กิจกรรมการให้บริการวิชาการด้านส่งเสริมอาชีพ มีการสาธิตวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตเห็ดนางฟ้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ การทำบัญชีครัวเรือน และการให้บริการทำนามบัตร 3.การให้บริการวิชาการด้านซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ขนาดเล็ก การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ 4.การให้ความรู้การปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ 5.กิจกรรมด้านภาษาแหรับ และภาษาจีน 6.การให้บริการด้านความรู้ทางการเกษตร การแปรรูปทางการเกษตร 7.การให้ความรู้ด้านการออมเงิน วิธีการออมเงิน เป็นต้น

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯกล่าวว่า ตามที่ รองศาสตราจารย์ สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯได้กล่าวรายงานมานั้นจะเห็นได้ว่าการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่มีการจัดการเรียนการสอนและวิจัยในมหาวิทยาลัยฯเพื่อนำไปให้บริการให้กับประชาชน ผู้ปกครอง และนักเรียนในพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ทั้งในด้านการตรวจสุขภาพเบื้องต้น หารให้ความรู้ด้านวิชาการตามศาสตร์ต่างๆ จากการที่ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯมีแผนการพัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้แก่ชุมชน สังคม ในท้องถิ่น โดยใช้ความรู้ทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน สังคม ให้สอดรับกับการให้บริการกับชุมชน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอาชีพหรือเปนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น.