โรงเรียนประชารัฐมูโนะ นราฯ 2 น้อมนำพระบรมราโชบาย ร.10 เสริมทักษะอาชีพ

0
3203โรงเรียนบ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส สังกัด สพป.นราธิวาส เขต2จัดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพโดยน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการมีงานทำมีอาชีพเพื่อนักเรียนประจำพักนอนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีการศึกษา 2566
ดร.สุธิภรณ์ ขนอม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพโดยน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านมีงานทำมีอาชีพ เพื่อนักเรียนประจำพักนอนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ฝึกประสบการฯ์อาชีพต่าง ซึ่งโรงเรียนบ้านมูโนะ จัดขึ้นโดยมีนายนุกูล ชูนุ้ย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นายสว่าง ชินพงษ์ ข้าราชการบำนาญอดีต ผอ.โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก นางรัชนี มณีรัตนโชติ ผอ.กลุ่มอำนวยการการ สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติ


.
นางโสรยา อาแซ ผอ.โรงเรียนบ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส กล่าวรายงานว่า โรงเรียนบ้านมูโนะเป็นโรงเรียนประชารัฐฯมีนักเรียนประจำพักนอนจำนวนทั้งสิ้น 172 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อย อยู่ในสภาวะยากลำบาก จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นักเรียนควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในเชิงบวก และเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ พอมีพอกิน รู้จักใช้ชีวิตอย่างสมดุล เห็นคุณค่าทรัพยากรต่างๆเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวและสามารถนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
.
โรงเรียนบ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหวโกลก จ.นราธิวาส จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านมีงานทำมีอาชีพเพื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพพื้นฐานให้แก่แฝนักเรียนตามความสนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกนักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ เพื่อให้นักเรียนมีรายได้มีงานทำ และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
.
สำหรับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในโครงการนี้เป็นนักเรียนประชารัฐจำนวน 103 คน ลงทะเบียนฝึกอาชีพตามความสนใจ ได้แก่ กิจกรรมอาชีพติดตั้งระบบไฟฟ้า (ช่างไฟ )กิจกรรมซ่อมรถจักรยานยนต์ หรือช่างยนต์ กิจกรรมสร้างสื่อมีเดีย (คอมพิวเตอร์)
กิจกรรมประกอบอาหารเพื่อรายได้ และกิจกรรมเกษตรพอเพียง
.
โดยโรงเรียนบ้านมูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 จังหวัดนราธิวาส สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 จังหวัดปัตตานีและเกษตรอำเภอสุไหงโกลก รวมทั้งคณะครู โรงเรียนบ้านมูโนะ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนเป็นหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง โดยนักเรียนจะใช้เวลาในการฝึกอาชีพในช่วงวันเสาร์ของทุกสัปดาห์เริ่มตั้งวันที่ 10ก.พ.67ถึง9 มี.ค.67

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร/อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส