นราธิวาส – จัดขบวนแห่ช้างสุดอลังการ งานตาดีกาบ้านตือระ รับฮิจเราะห์ศักราช 1444

0
164


วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ที่.สนามกีฬา บ้านตือระ ม.1 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

นางสาวรอมล๊ะ สมาด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมตาดีกาสมพันธ์และต้อนรับปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 บ้านตือระ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ประจำปี 2565 จัดโดยโรงเรียนตาดีกาบ้านตือระร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสากอโดยมีนายอนิรุตน์ จารมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ นายมูหาหมัดรอมือลี บินอาแซ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญบ้านจังหวัดนราธิวาส นายอิสสันต์ บินยูโซะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขต 1 เจ้าหน้าทีตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง คณะครูตาดีกาและนักเรียนจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) บ้านตือระ เข้าร่วมจำนวนกว่า 1000 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ร่วมกัน และมีความเข้าใจ
ในกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่ม องค์กรในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องโดยกิจกรรมภายในงานมีทั้งกิจกรรมภาคสนาม ภาคเวที และการประกวดกิจกรรมด้านศาสนา การแข่งข้นกีฬาและการทดสอบความรู้ด้านวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ
ทั้งนี้ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ตอนเช้า มีการจัดขบวนพาเหรดของชุมชนที่สวยงาม แสดงถึงประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาและเครื่องมือในการประกอบอาชีพ รวมถึงขบวนแห่ช้าง 5 เชือกเดินในขบวนแห่อีกด้วย


ตาดีกาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำ
มัสยิด (ตาดีกา) เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ อบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามของชุมชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้อาคารมัสยิดเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ภาคบังคับระดับขั้นพื้นฐานซึ่งใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนช่วงวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ หรือช่วงตามความพร้อมของชุมชนอีกด้วย

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว @ชายแดนใต้ นราธิวาส