เปิดศูนย์ดูแลครูเกษียณเพื่อเป็น “คลังสมอง” ในการพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้

0
1456

เปิดศูนย์ดูแลครูเกษียณเพื่อเป็น “คลังสมอง” ในการพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์  เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี  ที่ อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค) เพื่อให้ครูและบุลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุเกษียณอายุราชการได้มีสถานที่จัดกิจกรรม ได้ร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคมตามที่ตนเองถนัด โดยเฉพาะร่วมกันจัดกิจกรรมด้านการศึกษา และให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางศึกษารุ่นใหม่ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น ๆ

ซึ่งถือได้ว่าประสบการณ์ในการทำงานของครูที่เกษียณอายุราชการ คือคลังสมองที่จะช่วยผลักดันให้คุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น อีกทั้งให้ครูที่เกษียณราชการ ได้ภาคภูมิใจ ในการทำหน้าที่ของครูและรับใช้ประเทศต่อไป ถึงแม้จะหมดอายุราชการแล้วก็ตาม โดยมี นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี นายบุญสม  ทองศรีพราย ผอ.สนง.สกสค. นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรครูทีเกษียณอายุราชการ และเครือข่ายจากสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ด้าน นายบุญสม  ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค)  จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การเปิดศูนย์ฯในครั้งนี้ ก็เพื่อดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณราชการ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ต่อแผ่นดิน ซึ่งเมื่อสิ้นภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ ก็ต้องการที่จะดูแลท่านเหล่านั้นให้มีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี

และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและได้รับการยอมรับในทุกภาคส่วน เพราะท่านเหล่านี้เป็นคลังสมอง ซึ่งเราจะจัดกิจกรรมพบปะกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องปัญหาทางด้านการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพราะท่านเหล่านี้เคยผ่านการทำงานในพื้นที่มานาน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งขณะนี้ยังอยู่รั้งท้ายของประเทศ ซึ่งตนคิดว่าทางภาครัฐก็ต้องเข้ามาดูแลท่านเหล่านี้ เพราะถือว่าเคยเป็นขุนศึกทางการศึกษา และปัจจุบันก็ยังขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยเหลือและผลักดันการศึกษาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถือว่าเป็นการทำประโยชน์ต่อประเทศชาติ และถือว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี