ยะลา​- ฟังเสียงเยาวชน​ กับมหกรรมนิทรรศการสานพลังเด็กและเยาวชนด้วยสิทธิเพื่อสันติภาพ

0
34

วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา สมาคมพัฒนาศักยภาพเยาวชนชายแดนใต้ ได้จัดงาน “มหกรรมนิทรรศการสานพลัง เด็กและเยาวชนด้วยสิทธิเพื่อสันติภาพ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน ในการปกป้อง คุ้มครองสิทธิตนเองในพื้นที่ขัดแย้ง (เสียงเด็กเพื่อสันติภาพ) เพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านสิทธิเด็ก เยาวชน ในการปกป้อง คุ้มครองสิทธิตนเอง โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน ได้นำเสนอแนวทางการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อเด็ก เยาวชน ผ่านข้อเสนอกระบวนการสร้างสันติภาพ (ลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์) และสามารถนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้

โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมี ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง แกนนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดยะลา ตัวแทนองค์กร ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน และคณะทำงานสมาคมพัฒนาศักยภาพเยาวชนชายแดนใต้เข้าร่วม
ภายในงานได้มีการนำข้อเสนอของเด็กและเยาวชน เพื่อสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของเยาวชน ดังนี้คือ1.ขอให้รับฟังเสียงและเข้าใจจุดยืนของเด็ก เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยให้เด็ก เยาวชน มีสิทธิ มีเสียง ในการร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการพูดคุย เพื่อสันติภาพ2.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีเวทีแลกเปลี่ยน และมีบทบาท ในการจัดการปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง3.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสริมสร้างองค์ความรู้ สร้างจิตสำนึก ให้บุคลากรในหน่วยงาน มีทักษะ รู้เท่าทันปัญหา เพื่อให้สามารถปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก เยาวชน จากความรุนแรงได้4.ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเด็ก เยาวชน ส่งเสริมอาชีพที่มั่นคง ให้กับเด็ก เยาวชน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นในชุมชน
5.ขอให้จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มเด็กและเยาวชน สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ที่ปลอดภัย เพื่อให้เกิดสันติภาพในสังคม

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ค่ายสานพลังเด็กและเยาวชนด้วยสิทธิเพื่อสันติภาพ โดยในค่ายดังกล่าว มีกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ สันทนาการละลายพฤติกรรม กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรุนแรงต่อเด็ก” หัวข้อ “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” และกิจกรรมระดมความคิดเห็น พร้อมร่างข้อเสนอกระบวนการสร้างสันติภาพ (ลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์) เพื่อนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ ผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1. คิด (เด็ก เยาวชน ได้ร่วมเสนอความคิด และ ร่วมวางแผน) 2. ทำ (เด็ก เยาวชนได้รับผิดชอบกิจกรรมตามที่เสนอ และวางแผนทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่ม) 3. ตาม (สามารถติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนกิจกรรมที่กลุ่มดำเนินการได้) 4. ตอบ (เด็ก เยาวชนสามารถนำเสนอแนวทางและกระบวนการที่ได้ร่วมคิด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ และเข้าใจ) 5. เกิด (ผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ได้)
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมมหกรรมนิทรรศการสานพลังเด็กและเยาวชนด้วยสิทธิเพื่อสันติภาพ โดยกิจกรรมในงานดังกล่าววันนี้ มีการจัดแสดงบูธนิทรรศการของตัวแทนองค์กรที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน กิจกรรมเสวนาหัวข้อเรื่อง “เด็กและเยาวชนกับมุมมองสันติภาพ” กิจกรรม Talk Show “ฉันมีสิทธิ เลือกเรียน” และ การแสดงความสามารถของเด็ก เยาวชนในพื้นที่

ข่าว​ มูกะตา​ ยะลา​ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.ยะลา​

แสดงความคิดเห็น