ยะลา-เปิดบ้าน สานฝัน เด็กไทยรัฐฯ 94 สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

0
35

ยะลา-เปิดบ้าน สานฝัน เด็กไทยรัฐฯ 94 สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)  ได้จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และโครงการ OPEN HOUSE เปิดบ้าน สานฝัน  เด็กไทยรัฐ 94 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับคณะครู นักเรียนผุ้ปกครองและโรงเรียนกับประชาชนให้มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง เกิดความรัก ความสามัคคีในพื้นที่อยู่กันอย่างฉันพี่น้องและสันติสุข โดยมีนายโกมุท  รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดงานและนายศรัลย์วิชญ์  นวลเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที 2  ตำบลตาเนาะแมเราะ คณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวรายงาน 

นางพัชรี  เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) กล่าวว่า  ทางโรงเรียนได้กำหนดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และโครงการ OPEN HOUSE เปิดบ้าน สานฝัน  เด็กไทยรัฐ 94 เป็นประจำทุกปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3  โดยปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2562 เพื่อให้ครู ผู้ปกครองนักเรียน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ช่วยกันพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน  กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายร่วมกันดูแลความปลอดภัยครูและสถานศึกษาในบริเวณโรงเรียนและพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนใต้

นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ   บู๊ทแสดงสินค้า1 ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน เช่น ขนมไทยพื้นบ้าน  น้ำสมุนไพร โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครู นักเรียน การเล่นเกมกลางแจ้ง การแข่งขันฟุตซอล การแข่งขันกีฬาเปตอง  ตลอดจนการจัดอาหารเลี้ยงผู้ปกครอง ชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น