ปัตตานี- ลุ้น !! โรงเรียนบ้านช่องแมว เข้าคัดเลือก “กลุ่มยุวเกษตรกร” ดีเด่น ระดับประเทศ ชิงโล่รางวัลพระราชทาน

0
580

ปัตตานี- ลุ้น !! โรงเรียนบ้านช่องแมว เข้าคัดเลือก “กลุ่มยุวเกษตรกร” ดีเด่น ระดับประเทศ ชิงโล่รางวัลพระราชทาน

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมให้กำลังใจ นายอุดม ชูอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องแมว และคณะนักเรียน เพื่อคัดเลือกบุคลากรทางการเกษตรดีเด่น ประเภทที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอสายบุรี และคณะ เดินทางมาให้กำลังใจด้วย 

การคัดเลือกครั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายยกย่องเชิดชูเกียรติเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร ที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชนทั่วไป โดยการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ เพื่อผลการพิจารณาคัดเลือกเป็นเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชนทั่วไป โดยมีคณะทำงานคัดเลือกฯ จากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบเด้วย นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกร นางสาวจุฬาภรณ์ นกสกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย นางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กองพัฒนาเกษตรกร คณะทำงานคัดเลือกบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ประเภทที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร นางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ และนางวาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กองพัฒนาเกษตรกร คณะทำงานคัดเลือกบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ประเภทสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานและกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี และอำเภอสายบุรี เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดพื้นที่ใกล้เคียง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ศาสนา และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3