ม.นราธิวาส-ลง (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยการแพทย์อเมริกา ส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์ และความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ

0
35
ม.นราธิวาส-ลง (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยการแพทย์อเมริกา ส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์ และความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ

ม.นราธิวาส-ลง (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยการแพทย์อเมริกา ส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์ และความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 5 ก.ย. 2562 ที่ห้องประชุม ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ด้วยทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์      ได้จัดทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU)  ร่วมกับ วิทยาลัยการแพทย์วิสคอนซินประเทศสหรัฐอเมริกา    Midical College of Wisconsin, Inc Green Bay,USA   ในการนี้ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.จงรัก พลาศรัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ Dr.MatthL.Hunsaker,MD,Ph.D., FAAFP   ตำแหน่ง Dean of The Medical College Wisconsin, Inc. Green Bay, USA    จากสหรัฐอเมริกา ร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้ โดยมีนายแพทย์ วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ผู้ทรงเกียรติ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 200 คน


ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   ร่วมกับ    วิทยาลัยการแพทย์วิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา Midical College of Wisconsin, Inc Green Bay,USA จัดพิธีลงนามต่อสัญญาโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิชาการ โดยที่ผ่านมาทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษาแพทย์ระหว่างสถาบัน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงาน ในการพัฒนาของสถาบันทั้งสองมีความก้าวหน้า และบรรลุเป้าประสงค์ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ของบุคลากรและนักศึกษาแพทย์ ให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็งอีกด้วย
สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิชาการ   ระหว่าง    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และวิทยาลัยการแพทย์วิสคอนซินประเทศสหรัฐอเมริกา Midical College of Wisconsin, Inc Green Bay,USA จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านวิชาการ งานวิจัย ระหว่างสถาบัน และเป็นการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษาระหว่างสถาบันทั้งสอง ในการเสริมสร้างพัฒนาบุคลากร สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และความร่วมมือพัฒนาความสัมพันธ์ทางภาษา วัฒนธรรมกับสถาบันต่างประเทศ ซึ่งบุคลากรและนักศึกษา จะได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกห้องเรียนที่ได้มาจากต่างประเทศมาใช้ประโยชน์ในวิชาชีพทางการแพทย์ในอนาคตต่อไป

ม.นราธิวาส-ลง (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยการแพทย์อเมริกา ส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์ และความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ

ด้านDr.MatthewL.Hunsaker,MD,Ph.D., FAAFP Dean of The Medical College Wisconsin, Inc. Green Bay, USA กล่าวว่า หลังจากเกิดความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ Midical College of Wisconsin, Inc Green Bay,USA นำความร่วมมือในเรื่องของความสามารถในการแลกเปลี่ยนของนักศึกษาและอาจารย์ ที่จะไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา รวมถึงไปทำงานที่ Midical College of Wisconsin, Inc Green Bay,USA ด้วย ซึ่งจะพัฒนาในเรื่องของความเข้าใจ และโอกาสในการศึกษาต่อของเด็กในพื้นที่อีกด้วย และในส่วนของนักศึกษาเองนั้นก็เพิ่มโอกาสที่จะไปศึกษาต่อที่Midical College of Wisconsin, Inc Green Bay,USA สามารถพัฒนาตัวเอง เรียนรู้วัฒนธรรมได้มากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีด้วย
///////////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น