ศปบ.จชต.จับมือคณะฯศึกษาเอกชนฯฝึกอาชีพเสริมรายได้ของนักเรียน รร.เอกชน ”หลักสูตรอบรมให้ความรู้ยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น”

0
179

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา จชต.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจ.นราธิวาส ผุดไอเดียดีๆ จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”หลักสูตรอบรมให้ความรู้ยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและศึกษาดูงาน” ณ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 อ.สุคิริน จ.นราธิวาส หวังส่งเสริมอาชีพ เพิ่มทักษะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น


นางนวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส โดยมีนางเพ็ญศรี มณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมประสานงานการศึกษาวิชาชีพและมีงานทำ ในนามของคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน ผู้นำหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 และคณะนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดนราธิวาสร่วมในพิธีเปิดฯ
โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน”หลักสูตรอบรมให้ความรู้ยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและศึกษาดูงาน”

เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือนักเรียนให้มีรายได้และรองรับนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันแต่มีความรู้ความสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และในอนาคตจะได้มีการต่อยอดความสำเร็จของการเป็นยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ตัวน้อยทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสุคิริน ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ที่มาเยือนอำเภอสุคิริน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามติดอันดับของจังหวัดนราธิวาส
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดนราธิวาส จำนวน 46 คน คณะกรรมการดำเนินโครงการ จำนวน 9 คน คณะวิทยากรจำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 64 คนร่วมในโครงการ โดยจัดอบรมเป็นรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562 ณ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ข่าว.ปทิตตา หนูสันทัด ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส