ยะลา -สถาบันวิทยาลัยชุมชนจับมือกับมหาวิทยาลัยราชฎัชยะลาทำ MOU ร่วมมือทางวิชาการจัดการศึกษาร่วมกัน

0
393

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาร่วมกับวิทยาลัยชุมชนภาคใต้สร้างโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำให้กับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้โดยการการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลากับสถาบันวิทยาลัยชุมชน


ณ ห้องประชุม 1 อาคารคณะบดี มหาวิยาลัยราชภัฎยะลาจ.ยะลา รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาพร้อมด้วย ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลากับสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิยาลัยราชภัฎยะลา นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกัน

โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีมหาวิยาลัยราชภัฎยะลา และนายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ทามกลางผู้บริหารและข้าราชการทั้งสองฝ่าย


การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิยาลัยราชภัฎยะลากับสถาบันวิทยาลัยชุมชนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการให้ความร่วมมือทางวิชาการการจัดการศึกษาร่วมกันและการประสานทรัพยากรในการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องกทารในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของชาติ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการสร้างคนให้มีคงวามรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ ซึ่งวิทยาลัยชุมชนจะส่งต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงในการร่วมกันพัฒนาด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาคณาจารย์ การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งทำข้อตกลงในการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ ซึ่งจะคำนึงถึงการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ การพัฒนาวิชาการ และการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนต่างๆร่วมกันเพื่อสร้างบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อเป็นแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส