ยะลา- อบต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จัดอบรมเยาวชนต้นกล้า ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

0
161

วันที่ 12 ก.ค.ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายอาซัน บาเฮาะ รองนายก อบต.ตาเนาะแมเราะ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “เยาวชนต้นกล้า ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” เพื่อให้เยาวชน ได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อสร้างผู้นำเยาวชน ในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชน โดยมีนายปราโมทย์ วิลา และทีมงานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเบตง เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้


นายอาซัน บาเฮาะ รองนายก อบต.ตาเนาะแมเราะ กล่าวว่า เยาวชน คืออนาคตของชาติปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยาวชน หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นภาระงบประมาณของประเทศในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติดได้นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆในสังคมเช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆตามมาอีกมากมาย ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม


รองนายก อบต.ตาเนาะแมเราะ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันนี้รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน คือ 1. รั้วชายแดน2. รั้วชุมชน 3. รั้วสังคม4. รั้วครอบครัว และ 5. รั้วโรงเรียนซึ่งจากทั้ง 5 รั้วป้องกันนี้ จะเห็นได้ว่า รั้วเยาวชน และรั้วโรงเรียน เป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรากฐานและเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ อบต.ตาเนาะแมเราะ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกัน การปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอ และจะทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจึงได้จัดโครงการ“ เยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด”ขึ้น เพื่อนำสังคมไทยไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา คือ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้อ.เบตง จ.ยะลา