ผอ.ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904 ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค4

0
578

ผอ.ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการจิตอาสา ภาค 4     พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904) และคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจิตอาสา ภาค4   ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนที่คณะจะเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายวชิราวุธและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค4 พร้อมกับตรวจเยี่ยมสำนักงานศูนย์เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  สโมสรรื่นฤดีภายในค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่ตำบลปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้ทำการซ่อมสร้างบ้านจนแล้วเสร็จตามโครงการสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก  สำหรับกองทัพภาคที่4 ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสา904 ขึ้นโดยมีแม่ทัพภาคที่4 เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค4 โดยดำเนินการตามโครงสร้างเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค4 ให้บรรลุตามเป้าหมายตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อป้องกันบรรเทาช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนจากภัยพิบัติต่างรวมทั้งประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้วยการประสานงานบูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดเป็นความร่วมมือสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในสังคม  แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 4 กล่าวว่าศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 4 ได้ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานจิตอาสาเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายของงานตามพระราโชบายอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งการขยายผลการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ผ่านการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจรวมไปถึงเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในห้วงที่ผ่านมาจนสามารถคลายความทุกข์คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนและส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้สงบสุขร่มเย็นสถาพรสืบไป.