ศูนย์พิกุลทองฯ จัดสัมมนา “การดำเนินงานขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” มุ่งแนวทางดำเนินงานชัดเจน เป็นรูปธรรม

0
271

ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานด้านการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานด้านการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

ในระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเกษตรกรในความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานด้านการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรม สอดคล้องตามหลักวิชาการและสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน เป็นการระดม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. กล่าวว่า การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยให้นักวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทำการศึกษา ทดลอง วิจัย จนประสบผลสำเร็จ ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้ โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงน้อมนำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมและพัฒนาให้ปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็นและเป็นสุขสืบไป ดั่งพระปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ตั้งของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ และมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งเดียวในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้จังหวัดนราธิวาสเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย เพื่อช่วยเหลือราษฎรในจังหวัดนราธิวาสที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง ได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่ขยายผลการพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะการขยายผลในรูปแบบการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่แบบพอเพียง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน


สำหรับการจัดโครงการสัมมนาฯครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธาน” และ เรื่อง “พระบารมีปกเกล้า สร้างสุขปวงประชา” รวมทั้งการเสวนาในหัวข้อ การชี้แจงและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานด้านการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมีการแบ่งกลุ่มผู้ร่วมสัมมนา เพื่ออภิปรายประเด็นปัญหาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานด้านการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการทำงานสนองพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ดี กินดี และมีความสงบสุขต่อไป

ข่าว/กรียา​ เต๊ะตานี​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส