ยะลา-ตำรวจใต้ฝึกบิน”โดรน” เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติของกำลังพลในการแก้ปัญหา จชต.

0
960

ยะลาตำรวจใต้ฝึกบินโดรนเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติของกำลังพลในการแก้ปัญหา จชต.

เมื่อวันที่15 พฤษภาคม ที่บริเวณศาลาพิธีลานฝึก  กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ .เมือง .ยะลา  พลตำรวจโทรณศิลป์  ภู่สาระผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9 ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่5 ของที่ทำการเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้น โดยมีนายคฑาวุธแช่ม สื่อมวลชนผู้เชี่ยวชาญการควบคุมอากาศยานไร้คนขับเป็นวิทยากรการฝึกอบรม

พันตำรวจโทเสน่ห์  สิงห์ภู่ รองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการพิเศษกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้  กล่าวว่า การฝึกอบรม  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ(โดรน)  กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2562 ในครั้งนี้สืบเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงดำรงความมุ่งหมาย  ในการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  เจ้าหน้าที่ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ  ที่ทำการเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ(โดรน)  ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้  จำนวน5 รุ่นรุ่นละ1 วันรวมจำนวน246 นายโดยรุ่นนี้เป็นการฝึกอบรมรุ่นที่5  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน48 นาย  การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความชำนาญเพิ่มทักษะและสามารถบำรุงรักษาอากาศยานไร้คนขับให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมออีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าตรวจการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เป้าหมายตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เป้าหมาย

ด้านพลตำรวจโทรณศิลป์  ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9  กล่าวว่า  สำหรับการจัดให้มีการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นเนื่องจากเป็นความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาและเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะความรู้ความชำนาญในการใช้อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) อีกทั้งสามารถพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าตรวจให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เป้าหมายตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เป้าหมายซึ่งจากการสังเกตและติดตามการฝึกอบรมมาโดยตลอดทำให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นอย่างดีสามารถนำความรู้ที่รับไปปรับใช้ให้เกิดโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ยะลา