ปัตตานี-คัดสรรสุดยอดOTOPหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 225 ผลิตภัณฑ์

0
1378
ปัตตานี-คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 225 ผลิตภัณฑ์

ปัตตานี-คัดสรรสุดยอดOTOPหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 225 ผลิตภัณฑ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันที่ 16 พฤษภาคม 2562   ที่ ห้องพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว  อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดกิจกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรฯ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562  มี พัฒนาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และผู้ประกอบการ  OTOP พร้อมนำผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าร่วมคัดสรรฯ จำนวน 225 ผลิตภัณฑ์

สำหรับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  (One Tambon One Product : OTOP)  นับว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นแนวคิดที่เน้นกระบวนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์   ที่ถูกสรรสร้างด้วยภูมิปัญญาของแต่ละชุมชน    เพื่อสนับสนุน   ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำเอาทรัพยากร   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ  มีจุดเด่นและเพิ่มมูลค่า เป็นที่ต้องการของตลาด สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น โดยยึดหลักการพึ่งตนเองของชุมชน และมีภาคีการทำงานในทุกภาคส่วน ประสานความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน ในรูปแบบประชารัฐพร้อมที่จะช่วยเหลือ ทั้งในด้านองค์ความรู้สมัยใหม่ การบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค้าชุมชน สู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้า OTOP ด้วยการนำเอาภูมิปัญญาของคนในชุมชน มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีอัตลักษณ์โดดเด่น โดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการสร้างช่องทางการตลาดสินค้า OTOP ระดับพื้นฐาน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เป็นรากฐานในการพัฒนารายได้ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน สืบไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี