ศอ.บต.ผลักดันต้นไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจใน จชต.อาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกรในพื้นที่

0
838

ศอ.บต.ผลักดันต้นไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจใน จชต.อาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกรในพื้นที่

วันที่ 14 มีค. ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ศอ.บต. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้แทนจาก เทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองเบตง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พาณิชย์จังหวัด พัฒนาชุมชน สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ พืชเศรษฐกิจอนาคตของจังหวัดยะลา โดยสภาเกษตรกรจังหวัดยะลาร่วมกับสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดยะลา รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโครงการในการขับเคลื่อนเรื่องไผ่ การปลูกไผ่เศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรม ควบคู่กับธนาคารต้นไม้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในพื้นที่จังหวัดยะลา

การประชุมในวันนี้เป็นการหารือเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในระบบกลุ่ม สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร รวมทั้งปรับโครงสร้างการผลิตบนหลักการชุมชนพึ่งพาตนเองให้มี       ความมั่นคง ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อสร้างอาชีพ เสริมรายได้ พัฒนาเป็นอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตไผ่อย่างเป็นระบบ สร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับการผลิตไผ่สู่พืชอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ซึ่งต้นไผ่เป็นพืชที่สามารถใช้ประโยชน์จากไม้ได้อย่างหลากหลาย เช่น หน่อไม้ ลำไผ่ดิบ ฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อมสามารถปลูกแซมหรือปลูกร่วมในเกษตรที่มีอยู่เดิมอย่างลงตัวได้ รวมทั้งสามารถนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ เช่น การแปรรูปเป็นไม้เสียบ ไม้จิ้มฟัน ตะเกียบ ทั้งนี้ในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. เป็นหน่วยงานที่เดินหน้าในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยเน้นในเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ดังนั้น ศอ.บต. พร้อมสนับสนุนและเดินหน้าขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในส่วนของเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและสามารถนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพของพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป