มรย. ก้าวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม D – Day Green YRU Green University พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว เน้น ลด เลิก พลาสติก กล่องโฟมทุกชนิด

0
496

ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทและมอบนโยบายกิจกรรม D – Day Green YRU Green University พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้
ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” หรือ “โครงการ Green YRU Green University” ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมในโครงการดังกล่าว ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง มาตั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นมา โดยได้รับงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์สู่มาตรฐานความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 10 ปี (พ.ศ. ‭2560 – 2569‬) โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญไว้ใน ตัวชี้วัดที่ 1 คือ จำนวนต้นแบบในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม การจัดการขยะ การจัดการพลังงาน ทั้งนี้โดยเป้าหมายคือ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเสนอข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประเมินจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (Green University) ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้อีกด้านหนึ่งตามวิสัยทัศน์องค์กรต่อไป


รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรการลด เลิก การใช้พลาสติก และโฟม
ในมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ สำหรับกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ การอบรมปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Green YRU Green University การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักศึกษา การปรับเปลี่ยนถังขยะรองรับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและก่อให้เกิดรายได้ การจัดตั้งชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ และกิจกรรมสร้างการรับรู้และมอบของที่ระลึกเป็นแก้วน้ำ ให้แก่ คณาจารย์ และบุคลากร นำมาใช้เพื่อลดการใช้ถุง ขวดน้ำ แก้วน้ำ และหลอดพลาสติก ลดการใช้โฟม นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในรูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายอินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอ เพื่อรณรงค์การลด เลิก การใช้พลาสติก และโฟม เผยแพร่อย่างต่อเนื่องทุกช่องทาง

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ ยะลา