“สอนให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น” พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ลั่นโอวาทวันครูแห่งชาติ

0
291

นราธิวาส 16 ม.ค.- พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันครูที่โรงเรียนดาราวิทยา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยมีคณะครูและนักเรียน พร้อมผู้ปกครองนักเรียนจำนวนหลายร้อยคนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ได้กล่าวโอวาทว่า ครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของศิษย์ ครูสอนด้วยความตั้งใจและจริงใจในการดูแล ให้ความรู้ ให้ความรักแก่เด็กด้วยใจบริสุทธิ์ เหมือนที่พ่อแม่ให้กับลูก ภารกิจสำคัญของครูคือ “สอนให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น” เป็นการทำหน้าที่ครูโดยไม่หวังผลตอบแทน และความภูมิใจที่สุดของครูคือการได้เห็นความสำเร็จของศิษย์ ปัญหาอุปสรรคของอาชีพครูนั้นมีหลายประการ แต่ปัญหาที่ครูชี้ให้เห็นว่า เป็นปัญหาสำคัญ คือการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การศึกษาไทยไม่ก้าวหน้า ย่ำอยู่กับที่และกลับถอยหลัง ปัญหาความไม่รู้ของผู้บริหารที่สั่งการไปยังโรงเรียน และครูเป็นอุปสรรคสำคัญประการหนึ่ง แม้การศึกษาจะมีงบประมาณมาก แต่จัดสรรเงินไม่ถูกต้อง ใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อการศึกษาและความรู้ของเด็ก

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เน้ย้ำว่า พรรคประชาชาติให้ความสำคัญต่อครูและการศึกษาอย่างมาก ซึ่งมีนโยบายที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ เรื่องการศึกษาไปให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกระดับ เป็นผู้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพที่มีอิสระ พัฒนาครูให้มีคุณภาพทั้งความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ สามารถใช้เทคโนโลยี และมีระบบสวัสดิการที่ดี เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ มีสติปัญญามีจิตวิญญาณ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี มีความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมที่ยึดมั่นในแนวทางสันติวิธี สนับสนุนงบให้ครูศึกษาวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีเสรีภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู

ภาพ/ข่าวแวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส