ครูภาษาไทยดีเด่นชายแดนใต้ มุ่งมั่นพัฒนาบูรณาการ แบบอย่างอันน่าภาคภูมิ

0
1739

#รายงานพิเศษ#ที่อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี ยังมีครูดีเด่นที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาเด็กๆชายแดนใต้ได้มีความรู้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ท่านหนึ่ง

ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไผ่) ตั้งอยู่ริมถนนสายปัตตานี-ยะลา ต.เมาะมาวี ม.1 บ้านต้นไผ่  อ.ยะรัง จ.ปัตตานี  ปัจจุบันมีครูท่านหนึ่งที่มีความมานะ ทุ่มเท ขยัน และยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูหลายคนทั้งเรื่องการแต่งการที่สุภาพเรียบร้อย และมีการจัดระบบการเรียนการสอนที่ต่างจากคนอื่น ก็เพราะว่าครูท่านนี้มีความตั้งใจด้วยวิชาชีพครูอย่างเต็มเปี่ยม

นางอรพินท์ แสนรักษ์ ครูภาษาไทย ซึ่งเป็นครูที่ได้กล่าวมานี้ มีความหมั่นเพียรทุ่มเทอย่างเต็มเปี่ยม แม้จะเป็นคนต่างถิ่นและเป็นชาวไทยพุทธที่ต้องมาสอนเด็กไทยมุสลิม แม้สถานการณ์ยังอยู่ยังไม่คลายความหวาดระแวง
แต่ด้วยจรรยาบรรณอันสูงส่ง เพราะทุกวันคืออาชีพครู ทุกวันสำหรับเธอคือวันครู และทุกวันจะมาโรงเรียน ก็เพื่อนำวิชาความรู้การพัฒนาการเรียนการสอนมาสอนสั่งแกนักเรียน จนตลอดระยะเวลา 34 ปี ยืนยันไม่ขอย้ายไปไหน


ตลอดระยะเวลาที่รับราชการครูมาได้รับรางวัลมามากมาย สร้างชื่อเสียงให้กับรร.และจังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจที่สุด คือ รางวัล “ครูยิ่งคุณ” จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ถือเป็นบทพิสูจน์แล้วว่า ครูอรพินท์ เป็นครูต้นแบบของครูหลาย ๆ คนที่น่าจะนำมาเป็นแบบอย่างต่อไป

ครูอรพินท์ แสนรักษ์ กล่าวว่า ตนได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีเมื่อปี พ.ศ.2558 จากการที่จัดการเรียนการสอนภาษาไทยจนประสบความสำเร็จ ทำให้นักเรียนสามารถที่จะใช้ภาษาไทยได้ดีมาก  ตนได้พัฒนาการเรียนภาษาไทยมาตั้งแต่ ปี 2527 จนถึงปัจจุบัน ตลอดเวลาทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง โดยการบูรณาการภาษามลายูถิ่นเข้ามาในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย แต่หลักๆ คือภาษาไทย ทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน สามารถที่จะเผยแพร่ผลงานตนเองไปสู่สาธารณชนและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ จากการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของครู

หลักการเรียนการสอนนั้น ตนใช้จิตวิทยาเชิงบวกและให้นักเรียนดึงปัญญาภายในออกมาให้ได้ จนทำให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ,ให้นักเรัยนตั้งกลุ่มวิเคราะห์ เรืองราวที่มีในหมู่บ้าน  สิ่งรอบๆตัว มาเขียนเป็นเรื่องแบบท้องถิ่น เข้าใจง่าย และแต่งเป็นกลอน โดยใช้คำบูรณาการทางภาษา ใช้คำมลายูรวมกับภาษาไทย อ่านเป็นกลอนเสนาะสร้างความเข้าใจกับเด็กได้อย่างดี จากนั้นยังวาดภาพประกอบทำเป็นหนังสือทำมือ เข้าเล่มแบบแฮนดเมด เป็นผลงานที่น่าภูมิใจของเด็กๆมาหลายรุ่นแล้ว บางผลงานที่โดดเด่นนำไปพิมพ์รวมเล่มเป็นผลงานสมุดภาพเชิงวิชาการอีกด้วย

รางวัลที่ได้มานั้นตนรู้สึกปลื่มปิติมาก เป็นผลงานที่ภูมิใจแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นคือเราสร้างเด็กๆในชายแดนใต้ เด็กที่มีโอกาสน้อยกว่า อยู่ที่ไม่มีความเจริญได้เป็นที่ยอมรับ สามารถก้าวทันโลก  ก้าวทันรร.ดัดีได้ ปัจจุบันยังจะอยู่ที่รรนี้จะอุทิศตนเพื่อเด็กๆเพื่อสังคม จนถึงเกษียณค่ะ

นายมูฮำหมัดซำรี บือโต ผอ.โรงเรียนไทยรัฐ 52 กล่าวว่า ถ้าพูดถึงครูอรพิณฯ ต้องบอกว่าเป็นแบบอย่างที่ดี มีความทุ่มเท เสาร์อาทิตย์ก็มาโรงเรียน เสียสละเวลามาสอนทุกวัน ในแต่ละวันจะไม่ว่างเพราะจะสอนหนังสือ โดยเฉพาะการสอนกลอน สอนเรียงความให้นักเรียน จะเห็นได้ว่านักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งนี้จะเก่งการเขียนกลอน อีกอย่างท่านจะแต่งกายสุภาพเรียบร้อยทุกวันถือเป็นแบบอย่างที่ดี ครูอรพิณสมควรแล้วที่ได้รับรางวัล เพราะเป็นแบบอย่างให้กับครูทุกคน

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ. ปัตตานี