เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติ สั่งจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติภาพจังหวัด ชายแดนภาคใต้

0
88

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศพค. (THE CENTRE FOR PEACE DIALOGUE POLICY – CPDP) ด้วยภาระกิจขับเคลื่อนการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายต่อนายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจชต.

จากการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลใหม่ ที่ผ่านมา และทำให้จบภาระกิจบทบาทของคณะทำงานภาคประชาสังคมประสานงานสร้างความเข้าใจและรับฟังข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ หรือที่รู้จักกันในนาม สล.3 ที่ขับเคลื่อนกันมานานถึง 4 ปี เชื่อว่าจะยังเป็นกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนการสร้างสันติสุข ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทำข้อมูล ทำข้อเสนอการพูดคุย การจัดทำเวทีภาคประชาสังคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั้ง 8 งานด้านกลุ่มอาชีพ ซึ่งที่ผ่านมาได้ข้อเสนออยู่หลากหลายด้าน ได้นำไปสู่โต๊ะพูดคุยสันติสุข เช่นการยุติหยุดยิง รอมฏอนสันติ เข้าพรรษาสันติ safetyZone ความมั่นคงทางอาหาร ทรัพยากร เป็นต้น


ล่าสุด พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาสมช.ลงนามในคำสั่ง สมช. จัดตั้ง ศพค. มีหน้าที่ศึกษา
วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ของกระบวนการพูดคุยสันติภาพเพื่อเสริมสร้างสันติสุขใน จขต.รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อนายกรัฐมนตรี และสภาความมั่นคงแห่งชาติในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ ศพค. จะทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับการพูดคุยสันติภาพ และประสานการทำงานกับส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างสันติสุขและภาคประชาสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการพูดคุยสันติภาพ
เลขา สมช. ได้ชี้แจงถึงสาเหตุการจัดตั้ง ศพค. เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2566-2570 ซึ่งมีข้อกำหนดให้สมช.รับผิดชอบในเรื่องการ
เสริมสร้างความปลอดภัยและขจัดเงื่อนไขความรุนแรงใน จชต. ซึ่งมี สนง.สภาความมั่นคงฯ
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบูรณาการขับเคลื่อน


ในคำสั่งให้เลขาฯ สมช. เป็นผู้กำกับดูแล ศพค. และให้รองเลขาฯ สมช. ที่ได้รับมอบหมายเป็น
ผอ.ศพค. ในส่วนของ กอ.รมน..ภาค 4 สน. ได้จัดตั้ง สำนักงานขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับ
พื้นที่ (สพท.กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ขึ้นเพื่อรองรับการชับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุข ในระดับพื้นที่
ให้สามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากภาคประชาสังคมที่มีความ
ประสงค์จะเข้ามาร่วมทำงานเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เข้ามาเป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อ
คัดเลือกบุคคลมาร่วมกันทำงานในฐานะ คณะทำงานขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขในระดับพื้นที่
(คพท.) ต่อไป ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่

ทีมข่าวแอดชายแดนใต้ ปัตตานี