ศุภมาส รมต.อว.เยี่ยมอุทยานวิทยาศาสตร์มอ.ฯ พร้อมดันนวัตกรรมด้านฮาลาลสู่ตลาดโลก

0
252

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ พร้อมผลักดันการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก โดยมี รศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้
คณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานให้การต้อนรับ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ มีภารกิจหลักที่สำคัญ คือ การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการหรือภาคเอกชน โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผสานความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคชุมชนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนผลักดันผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ ภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ได้ให้ความสำคัญและพัฒนาผู้ประกอบการฮาลาลมาโดยตลอด ด้วยการดำเนินงานผ่านระบบและกลไกหลักของอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านฮาลาล เช่น
โครงการสร้างผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ โดยดึงอัตลักษณ์จากผลิตภัณฑ์ บริการ และอุตสาหกรรมเด่นในพื้นถิ่นมาพัฒนาให้มีความพร้อมผ่านการวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โครงการ Islamic Art ศิลปะอิสลาม สุนทรียะ เสน่ห์ และแรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ “ศิลปะอิสลาม” ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ มีการจัดบู้ทแสดงงาน จากผู้ประกอบการที่ทางศูนย์วิทยศาสตร์ สนุับสนุนของชายแดนภาคใต้ 10 บู้ท
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ ตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลของประเทศ โดยมีความเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนอย่างครบวงจร โดยในปีพ.ศ.2567 อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ มุ่งเน้นการขับเคลื่อน “อุตสาหกรรมฮาลาลสู่ตลาดโลก”

ทีมข่าว@ชายแดนใต้