ปัตตานี – สพป.ตานี 3 ผนึกความคิดสรุปผลการดำเนินโครงการของปี 2566 เพื่อเตรียมจัดทำแผนปีหน้า

0
5486

ปัตตานี – สพป.ตานี 3 ผนึกความคิดสรุปผลการดำเนินโครงการของปี 2566 เพื่อเตรียมจัดทำแผนปีหน้า

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายสุวิทย์ เจะโซะ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายจีรพงษ์ แข็งแรง รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 รายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมวาสุกรี สพป.ปัตตานี เขต 3

นายสุวิทย์ เจะโซะ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 41 ท่าน ซึ่งผลของการวิเคราะห์การดำเนินงานโครงการจะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง และพัฒนาให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป ประกอบกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาของผู้นำทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่บริการ ซึ่งได้จัดเสวนาไปแล้วเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา จะวางแผนจะประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่จะถึงนี้ ถือเป็นการระดมความเห็นและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.ปัตตานี เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป