ปัตตานี ร่วมกับ ศอ.บต. สสส.และภาคีเครือข่าย เตรียมจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย

0
7705
ปัตตานี ร่วมกับ ศอ.บต. สสส.และภาคีเครือข่าย เตรียมจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย
ปัตตานี ร่วมกับ ศอ.บต. สสส.และภาคีเครือข่าย เตรียมจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย

จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ศอ.บต. สสส.และภาคีเครือข่าย แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดปัตตานี
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00น. ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดปัตตานี โดยมี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นางสาวสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ผู้แทนฝ่ายความมั่นคงร่วมแถลงข่าว มีผู้แทนจากโรงเรียน และผู้สื่อข่าว เข้าร่วมรับฟัง
นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี บูรณาการความร่วมมือกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเครือข่ายศูนย์ประสานงานส่งเสริมการอ่านชายแดนใต้ (พลังอ่านชายแดนใต้) จัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดปัตตานี ขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2566 ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ อำเภอเมืองปัตตานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็กปฐมวัย (อายุ 0 – 6 ปี) ครูผู้สอน ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง หน่วยงาน องค์กร เครือข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก รวมกว่า 3,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านเด็กปฐมวัย และกระตุ้นการเรียนรู้ด้านการอ่าน การใช้ภาษาอย่างสมวัยสำหรับเด็กปฐมวัย ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัย การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อก่อให้เกิดเป็นสังคมวัฒนธรรมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัดปัตตานี รวมถึงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และมีโอกาสเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัยของหน่วยงานอื่นหรือองค์กรเครือข่าย
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการจัดแสดงบูธนิทรรศการมีชีวิต กิจกรรมสร้างสรรค์จากหน่วยงาน ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน การเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย อาทิ นิทรรศการการอ่านเพื่อชีวิต มหัศจรรย์นิทานนานาชาติ มหัศจรรย์ห้องสมุดของเล่น อ่านยกกำลังสุข ฟ้าใสสร้างพลเมืองด้วยการอ่านอ่านปลูกรัก กิจกรรมการละเล่นและการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก เวทีการเรียนรู้พัฒนาทักษะนักวิทยาศาสตร์น้อย การดูแลสุขภาพทุกมิติ เป็นต้น

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้