รมช.ศึกษาๆเดินหน้านโยบายรัฐบาลลงพื้นที่โครงการใหญ่ 2 จังหวัดมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

0
296

 

(20มกราคม 2561) พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อดูความคืบหน้าสำคัญของรัฐบาล ที่ดำเนินงานโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ โครงการโรงเรียนสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ และโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้


ที่โรงเรียนสวนพระยาวิทยา อำเภอจะแนะ  โรงเรียนร่มเกล้า  อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนทุ่งยางแดง อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ท่านพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ พร้อมด้วยคณะได้ตรวจสถานที่ก่อสร้างหอพัก ตลอดจนการปรับพื้นที่โดยรอบ เพื่อรองรับการดำเนินการต่าง ๆ ของโครงการและร่วมประชุมหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้นำชุมชน พร้อมทั้งอธิบายความเป็นมา และแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสานฝันการกีฬาฯ และโครงการโรงเรียนประชารัฐฯ อีกทั้งได้ร่วมคิดหาวิธีป้องกันปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวรร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และโต๊ะอิหม่ามในอำเภอจะแนะ ถึงวิธีแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ทั้งนี้ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ได้นำเน้นย้ำให้โรงเรียนนำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน

โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กที่มีความสนใจทางด้านการกีฬาได้พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาของตนเอง การให้เกียรติ การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น สอนคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งยังสร้างโอกาสให้นักเรียนเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีทั้งสายสามัญ และสายอาชีวศึกษา ในปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาฯ อยู่ 8 โรงเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล และได้วางแผนเพิ่มเติมอีก สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสานฝันการกีฬาฯ เป็นปีแรก จะเริ่มต้นโดยการรับสมัครนักเรียนชายเข้ารับการศึกษาก่อนเพื่อเป็นก้าวแรก

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการที่ให้โอกาสกับคนที่รายได้น้อยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยให้เด็กที่เกิดในครอบครัวยากจนและครอบครัวที่ประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับคนอื่น เปิดรับตั้งแต่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยใน 1 อำเภอ มีโรงเรียนประถมศึกษา 1 โรงเรียน และมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน

 

โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นส่วนที่ช่วยให้เด็กที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งยังเสริมสร้างให้เด็กมีความเป็นผู้นำ รู้จักให้เกียรติผู้อื่น สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพที่ตนเองรักได้

ภาพ/ข่าว แวดาโอะ หะไร บก.@แอดชายแดนใต้จ.นราธิวาส