อดีตนายกฯอภิสิทธิ์ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กองทุนสวัสดิการชุมชน สู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายทางการเมือง” เครือข่าย 76 จังหวัด

0
4507

อดีตนายกฯอภิสิทธิ์ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กองทุนสวัสดิการชุมชน สู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายทางการเมือง” เครือข่าย 76 จังหวัด

โดย สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา และเครือข่าย 76 จังหวัด ร่วมกับมูลนิธิ ดร.ครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว จังหวัดสงขลา และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดเสวนาสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา และเครือข่าย 76 จังหวัด ร่วมกับมูลนิธิ ดร.ครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว จังหวัดสงขลา และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชนเชิงนโยบาย” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นางสาวอภิญญา ยอดแก้ว กรรมการมูลนิธิ ดร.ครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว นายอุดม แก้วประดิษฐ์ นายกสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา , นายแก้ว สังข์ชู ประธานคณะกรรมการสวัสดิการชุมชนชาติและนายสมพร ใช้บางยาง ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยมีสมาชิกสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา และเครือข่าย 76 จังหวัดเข้าร่วมในงานเสวนาฯในครั้งนี้ จำนวน 400 กว่าคน จากทั่วประเทศ

นายอุดม แก้วประดิษฐ์ นายกสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา และเครือข่าย 76 จังหวัด ร่วมกับมูลนิธิ ดร.ครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว จังหวัดสงขลา และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้น้อมนำคุณธรรม 4 ประการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 4 ประการมาปฏิบัติ คือ การรักษาความสัจ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจจะความดีนั้น การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด และการรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

ดังนั้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดกิจกรรม “ลดรายจ่ายวันละ 1 บาท” ขึ้น เพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน 1 ตำบล 1 เทศบาล 1 กองทุน 1 โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ปัจจุบันภาคประชาชนมีการจัดตั้งกองทุนได้แล้ว 140 กองทุน ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีสมาชิก 220,055 คน มีเงินกองทุนคงเหลือทั้งหมด จำนวนกว่า 298 ล้านบาท , กองทุนสวัสดิการผู้นำสงขลา ตามแนวคิดสัจจะลดรายจ่ายเดือนละ 100 บาท มีสมาชิก 15,885 คน จำนวนเงินกองทุนฯ คงเหลือกว่า 15 ล้านบาท , กองทุนภัยพิบัติสวัสดิการชุมชนตำบล/เทศบาล ตามแนวคิดสัจจะทำบุญปีละ 100 บาท จำนวน 50 กองทุน สมาชิก 6,554 คน เงินกองทุนฯ กว่า 7 แสนบาท นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคนจังหวัดสงขลา ตามแนวคิดทำบุญปีละ 100 บาท เงินกองทุนฯ 3.6 แสนบาท นำสู่เป้าหมายการเกิด “สังคมดี คนมีความสุข”

ดังนั้น ทางสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา มูลนิธิ ดร.ครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว และจังหวัดสงขลา ได้เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด จำนวน 6,145 กองทุน สมาชิก 5.6 ล้านคน เพื่อขยายแนวคิดและยกระดับเป็นสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนในแต่ละจังหวัด พร้อมเชื่อมโยงสู่สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนแห่งประเทศไทย

ตามแนวทางยุทธศาสตร์สวัสดิการชุมชน ผ่านการเสริมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด/ ระดับชาติ กับแกนนำเครือข่ายกองทุนฯ ทั้ง 76 จังหวัด ตามแนวทางการสมทบ 1 ต่อ 1 ต่อ 1 ต่อ 1ของกองทุนสวัสดิการชุมชน กับรัฐบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล ตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน สู่การจัดทำพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดแนวทางพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ผลักดันนโยบายการปฏิบัติเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา และเครือข่าย 76 จังหวัด ร่วมกับมูลนิธิ ดร.ครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว จังหวัดสงขลา และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้เชิญนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี มาปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กองทุนสวัสดิการชุมชน สู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายทางการเมือง” เนื่องจากเป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้มาตั้งแต่ต้นในสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรี ท่ามกลางการต้อนรับจากสมาชิกสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา และเครือข่าย 76 จังหวัดอย่างอบอุ่น

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.สงขลา