เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมต.เกษตรฯ ลั่นเตรียมขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล

0
492

 3 กันยายน 2565 ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลและการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมีหน่วยราชการ ผู้นำศาสนา ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ
ขณะเดียวกัน ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้มาร่วมให้การตอนรับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป นอกจากนี้ ยังมีบูสสำหรับขายสินค้าเครื่องใช้ในครัว ประกอบด้วยน้ำมันพืช น้ำตาลไข่ไก่ นม และยังมีสินค้าอีกมากมาย โดยพาณิชย์จัดโปรสุดพิเศษลดราคาข้าวของให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนแห่กันมาซื้อเป็นจำนวนมาก

ด้าน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่านโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ปัตตานี โดยส่วนราชการระดับกรมและเทียบเท่า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนในการช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
ร่วมทั้งผลักดันการพัฒนา จชต. ให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด” มีเป้าหมาย สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นมิติการพัฒนาที่ก้าวข้ามความขัดแย้ง ใช้หลักประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พื้นที่มีเศรษฐกิจที่ดี มุ่งให้ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถสร้างรายได้ และให้ เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร เพื่อการบริโภคในพื้นที่และภายในประเทศ เป็น “ครัวฮาลาลของโลก”

ซึ่งก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของนาร้าง และถ้าสามารถผลิตข้าวได้เอง ก็จะไม่ต้องเอาข้าวนอกพื้นที่เข้ามา เพราะสามารถมีข้าวรับประทานได้เอง ดังนั้นเกษตรต้องวิจัยให้ได้ว่าพื้นที่ตรงนี้ ถ้ามีน้ำจะปลูกข้าวชนิดใดได้บ้าง ซึ่งก็ต้องฝากเกษตรจังหวัดไปดูในเรื่องนี้ เราจะต้องช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน เพราะผมต้องการให้ จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ตรงนี้ เป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งนั่นก็คือที่ดินกับน้ำต้องพร้อม ระบบชลประทานจึงต้องมีการพัฒนา เพื่อไปสนับสนุนกิจการนาร้าง

ทีมช่าว@ชายแดนใต้