ปัตตานี-ปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชน รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์

0
27
ปัตตานี-ปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชน รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์

ปัตตานี-ปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชน รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมริเวอร์ปัตตานี อำเภอ  เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายณัฐกฤช  สิทธิโอสถ ปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด   โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563 โดยมี    นายวรินทร ทองขาว จ่าจังหวัดปัตตานีกล่าวรายงาน มีเยาวชนจากพื้นที่ 12 อำเภอในจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายณัฐกฤช  สิทธิโอสถ ปลัดจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ เป็นโครงการที่รัฐบาลมุ่งหวังให้เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติในอนาคต ให้มีความสำนึกรักสามัคคีและความปรองดองในพื้นที่ ดังพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2532 ความว่า “ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้ คือ คุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”

นายวรินทร ทองขาว จ่าจังหวัดปัตตานีกล่าวด้วยว่า ด้านการส่งเสริมกิจกรรมในครั้งนี้ มีการให้เยาวชนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ฝึกความรับผิดชอบมีระเบียบวินัย กล้าแสดงออกทางสร้างสรรค์ โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ ตลอดจนได้ศึกษาหลักการทรงงานและแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง การเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และยังผลให้พสกนิกรได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ซึ่งเยาวชนทุกคนจะได้ตระหนักในคุณค่าของตนเองเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของสังคม และเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ มีจิตอาสาในทุก ๆด้านเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมต่อไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น