ปัตตานี- เปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 26 กันยายน 2565

0
254

นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ตามที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กำหนดคัดเลือกครู “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เป็นรางวัลที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานให้แก่ครู เพื่อยกย่องเชิญชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา โดยผู้เข้ารับการเสนอชื่อเป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษา ที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสบการณ์สอนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 ปี และไม่เป็นครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก เป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา  

ผู้มีสิทธิ์สรรหาและเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 5/2566 ได้แก่ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา , สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , สมาคมมูลนิธิ และองค์กร ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ , คณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา และลูกศิษย์เก่า อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี ขั้นตอนการคัดเลือกฯ คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด จะพิจารณาและคัดเลือกครู ที่ได้รับการเสนอชื่อตามสัดส่วนจังหวัด (ปัตตานี 3 คนโดยพิจารณาข้อมูลที่ปรากฏในแบบเสนอชื่อและเอกสารหลักฐานที่กำหนด เมื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัดแล้ว จัดให้มีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือกฯ ภายใน 10 วันทำการ หากไม่มีประเด็นข้อทักท้วง ก็ส่งรายชื่อให้คณะกรรมการส่วนกลาง ได้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อของคณะกรรมการระดับจังหวัด และจากองค์กรต่าง  ที่มีการจัดหาครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เหลือ 20 คน จากนั้นคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสำเร็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะพิจารณาตัดสินครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 1 รางวัลรางวัลคุณากร 2 รางวัลรางวัลครูยิ่งคุณ 17 รางวัล เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานฯ

จังหวัดปัตตานี ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ที่อยู่21 ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โทร.073- 420308 / 073- 330736 ในวันและเวลาราชการ โดยเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2565.