ปัตตานี-กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดเสวนา สะท้อนมุมมองของความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันทรงคุณค่า( Soft Power)ของพื้นที่ จชต.

0
215
ปัตตานี กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่ออยู่ร่วมกันในวิถีของสังคมพหุวัฒนธรรม สะท้อนมุมมองของความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันทรงคุณค่า( Soft Power)ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปัตตานี กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่ออยู่ร่วมกันในวิถีของสังคมพหุวัฒนธรรม สะท้อนมุมมองของความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันทรงคุณค่า( Soft Power)ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัตตานี กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่ออยู่ร่วมกันในวิถีของสังคมพหุวัฒนธรรม สะท้อนมุมมองของความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันทรงคุณค่า( Soft Power)ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 5 ส.ค. 2565 ที่ลานหน้าวัง ต.จะบังติกอ อ. เมือง จ. ปัตตานี  พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ, นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี,  นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, พลตรี วัฒนา กรมขันธ์ เลขาธิการ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า, และดำเนินการเสวนาโดย คุณนัทธมณ ปุณยจรัสพงศ์  ร่วมเสวนา “พหุวัฒนธรรม กินได้ คุณค่าและมูลค่าบนความแตกต่างที่หลากหลาย เพื่อสะท้อนมุมมองของความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันทรงคุณค่า( Soft Power) ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้ความเข้าใจ เห็นถึงคุณค่า ร่วมกันตระหนัก และสร้างให้เกิดมูลค่าแก่ชุมชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขที่ยั่งยืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้น เดินทางมาร่วมรับฟังการเสวนาครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานมีการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ ประชาชน ในเรื่องต่างๆของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  การปรับตัวทางวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในวิถีสังคมพหุวัฒนธรรม บนเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ภายในงาน มีการจัดแสดงภาพวาดให้ชม เรื่องราวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต ของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งจัดแสดงอาหารพื้นถิ่น อาหารโบราณที่ปัจจุบันหารับประทานได้ยาก อาทิ ขนมอาเกาะ ขนมมาดูฆาตง ปูตูฮาลือปอ ต่างได้ลองชิมด้วยความเอร็ดอร่อย

อย่างไรก็ตาม แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ที่ผ่านมากรมประชาสัมพันธ์เป็นหัวใจหลักในแผนงานสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยมี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, กองทัพบก, และกองทัพเรือ สนับสนุนภารกิจงาน ด้านการสื่อสารและดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันขับเคลื่อนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ @ชายแดนใต้