ยะลา- นักธุรกิจเกาหลีใต้ลง จชต. สำรวจพื้นที่ปลูกไผ่ของพี่น้องเกษตรกร ยันรับซื้อไผ่โดยตรง 100% ตั้งเป้า 3 ปี ต้องได้ 3 แสนไร่

0
341

วานนี้ ที่ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน “การปลูกไผ่เศรษฐกิจ” พืชแห่งอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (กสพ.) นาย เฟลิก มูน ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทดีเค เอเนอร์จี จำกัด จากประเทศเกาหลีใต้และคณะ ผู้แทนจากบริษัทวู้ดพลัส จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


สืบเนื่องมาจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยแนวทางการส่งเสริมเกษตรผสมผสานผ่านการปลูกไผ่เศรษฐกิจ พืชแห่งอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี สภาเกษตรกรแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริษัทวู้ดพลัส จำกัด และภาคีเครือข่ายภาคเอกชนจากประเทศเกาหลีใต้ ร่วมลงนาม ในส่วนของ ศอ.บต. จะเป็นหน่วยงานกลางเพื่อประสานเชื่อมโยงเชื่อมต่อ ริเริ่มดำเนินการ ตลอดจนเร่งรัด กำกับการติดตามการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตกลงไว้ในบันทึกข้อตกลง


ทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าในการขับเคลื่อนโครงการ ตลอดจนพูดคุยหารือด้านปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปรับเปลี่ยนแนวทางการทำเกษตรกรรมของพี่น้องในพื้นที่จากเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างหลากหลาย สร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งทั้งในเชิงการบริหารจัดการและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายเพื่อให้เป็นการพัฒนาเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่โดยมุ่งประโยชน์ของเกษตรกรสูงสุด
จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เลขาธิการ ศอ.บต. และคณะได้เดินทางไปยังแปลงนำร่องในการปลูกไผ่ ณ บ้านเปาะยานิ หมู่ที่ 3 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อพบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมมอบพันธุ์ไผ่ ปุ๋ย และสารเร่ง รวมทั้งร่วมปลูกต้นไผ่ในแปลงเกษตร โดยมีเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. ได้ลงนาม MOU เรื่องการขับเคลื่อนปลูกไผ่เศรษฐกิจ ทาง ศอ.บต. ต้องการที่จะขับเคลื่อนโครงการไผ่เศรษฐกิจให้ทั่วพื้นที่ภาคใต้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ ซึ่งสามารถปลูกแซมสวนยางพาราได้ วันนี้เป็นโอกาสดีที่ทางผู้ประกอบการจากประเทศเกาหลีใต้ ได้มาประชุมร่วมกับ ศอ.บต. รวมทั้งลงพื้นที่สำรวจซึ่ง พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เหมาะที่จะพัฒนา ทั้งนี้ทางประเทศเกาหลีใต้ต้องการไผ่ชนิดนี้ไปบดอัดเม็ดเป็นชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานไฟฟ้าของประเทศเกาหลีใต้ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบชีวมวลมหาศาล โดยในประเทศไทยจะเริ่มต้นนำร่องในจังหวัดยะลา และกระจายไปจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการลงทุนครั้งเดียวและสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี สามารถเป็นอาชีพเสริมและอาจจะเป็นอาชีพหลักให้กับเกษตรกรในอนาคตได้ โดยตั้งเป้า 3 ปี จะต้องได้ 3 แสนไร่ ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่มีเกษตรกรให้ความสนใจกว่า 855 ราย
ด้าน นาย เฟลิก มูน ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทดีเค เอเนอร์จี จำกัด ผู้แทนภาคีเครือข่ายร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ได้กล่าวถึงความมั่นใจด้านการตลาดของเกษตรกรว่า ยืนยันจะรับซื้อไผ่ที่ปลูกโดยเกษตรกรในพื้นที่ 100% และดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพื้นที่ร่วมกับ ศอ.บต. และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่

มูกะตา หะไร มีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา