ผอ.สพป.ปัตตานี เขต3 ส่งเสริมความสามารถนักเรียนให้รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

0
71

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต3 ส่งเสริมความสามารถนักเรียนให้รักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 16 ..ที่ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต3 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต3 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกใจการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี2562 โดยมีอาจารย์ณัฐพร ไชยเดช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญมีนิสัยรักษ์ภาษาไทยและช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยอีกทั้งผู้บริหารและครูจะช่วยกันพัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น .1 – .3 ของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง67 โรง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้การทะนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเด็กและเยาวชน จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับภาษาไทยในฐานะภาษาชาติ พัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้มุ่งให้เด็กและเยาวชนไทยรู้เข้าใจภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสมสามารถสื่อสารและเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต3 กล่าวว่า สพป.ปัตตานี เขต3 ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยขึ้นมีกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันด้านภาษาไทยประเภทต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและ สพฐ. ยังได้ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทย เปิดโอกาสให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงสถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ..2551 ซึ่งปัจจุบันยังมีนักเรียนจำนวนมากที่ประสบปัญหาด้านการเรียนการสอนภาษาไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมหาแนวทางดำเนินการแก้ไขและผนึกกำลังเพื่อช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประสิทธิผลสูงขึ้น.

ภาพ/ ฟูซียะห์ มาแจ

ข่าว/ มนทิชา แวซอเหาะประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต3…รายงาน

แสดงความคิดเห็น