นราธิวาส – สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมร่วมมือด้านการยุติธรรมหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม

0
234

ที่ห้องโสภาพิสัยโรงแรมตันหยง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นางชญากุญช์ เพชรทองภูนพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในการะบวนการยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส โดยมีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านความยุติธรรม ทั้งเจ้าหน้าที่ศาล อัยการ ตำรวจ ราชทัณฑ์ บังคับคดี คุมประพฤติ และทนายความกว่า100 คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้


ด้านนางชญากุญช์ เพชรทองภูนพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส ปัญหาข้อขัดข้องด้านความอำนวยความแล้วยุติธรรมในปัจจุบันถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทำให้เกิดความเที่ยงธรรม รวดเร็วและเสมอภาค ทั้งนี้นับเป็นนิมิตรหมายอันดี ที่หน่วยงานที่เป็นที่พึ่งของประชาชน จะได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทำให้เกิดความชัดเจนด้านการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการประสานความร่วมมือ ในการปฏิบัติราชการต่างๆระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่อไป


สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดนราธิวาสมีความเข้าใจสภาพปัญหาเพราะขัดข้องในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านการปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมีการจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจใหม่ของศาลยุติธรรม และศาลจังหวัดนราธิวาสในหัวข้อเรื่อง “Digital Court 2020 การเปลี่ยนแปลงศาลยุติธรรมสู่ระบบดิจิตอล และเรื่อง “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

ข่าว.กรียา เต๊ะตานี ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส