วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสฯ จัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าเจ้าสิริกิติ์ฯ

0
350

ณ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก


อาจารย์ ประมินทร์ หะยะมิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญา เพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสินติสุข ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนชี้นำทางเลือกที่ดีแก่ชุมชนและสังคม


การให้บริการแก่ประชาชนในครั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสฯได้ให้แต่ละสาขาบริการวิชาการและวิชาชีพฟรีแก่ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้แก่
1.สาขาวิชาเครื่องกล บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
2.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในชุมชน
3.สาขาการก่อสร้าง บริการผลิตกระถางต้นไม้แก่มัสยิดและชุมชน
4.สาขาวิชาบัญชี บริการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน
5.สาขาวิชาอีเล็กทรอนิกส์ บริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย
โดยกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นเพื่อ 1.ให้นักศึกษาได้ทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 3.เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้กับนักเรียนนักศึกษา


โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนจาก กองร้อยปืนเล็กที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 33 สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส บริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด สาขานราธิวาส บริษัทประยูรพาณิชย์ จำกัด สาขานราธิวาส ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส.

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส