นราธิวาส – ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0
33

วันที่19 ก.ค. 62 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา

และมีการมอบกล้าไม้ให้แก่ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมปลูกต้นไม้กับผู้มาร่วมงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดงาน ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความยั่งยืน เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติ และเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสถานที่ของหน่วยงาน หรือปลูกต้นไม้จังหวัดละ 6,810 ต้น ทุกจังหวัดทั่วประเทศ


ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดพื้นที่ปลูก ณ สถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 464 แห่ง ปลูกต้นไม้แห่งละ 15 ต้น รวมทั้งสิ้น 6,660 ต้น และในวันนี้ดำเนินการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ปลูกต้นไม้150 ต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และนักเรียน จํานวน 180 คน นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่ปลูกต้นไม้ มีการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญงอกงามอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลภายหลังการปลูก ซึ่งจะช่วยปลูกจิตสำนึกของเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติอีกด้วย

ภาพ/ข่าว  กริยา เต๊ะตานี ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น