สพป.ปัตตานี 3 ปฐมนิเทศนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน”ภูมิทายาท” หวังเพิ่มโอกาสการศึกษา

0
107

สพป.ปัตตานี  3 ปฐมนิเทศนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนภูมิทายาทหวังเพิ่มโอกาสการศึกษา

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต3 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนภูมิทายาทปีการศึกษา2562 ที่ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต3 โดยมีนางมาเรียม หมัดตานีคณะกรรมการจัดการปฐมนิเทศนักเรียน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนายมะยูนัน มามะ วิทยากรอิสระด้านจิตวิทยาเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับในการช่วยเหลือสังคมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนยังไวให้เป็นเด็กเก่ง

เงินอุดหนุนภูมิทายาทเป็นโครงการที่ สพฐ. ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมมีความประพฤติดีเรียนดีมีความสามารถพิเศษหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการช่วยเหลือด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนจบหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา โดยในปีการศึกษา2562 สพป.ปัตตานีเขต 3 ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนภูมิทายาทจำนวน 838 ทุนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็นเงินอุดหนุนไม่ต่อเนื่องจัดสรรให้ครั้งเดียวโดยไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีถัดไปจำนวน 187 รายๆละ 5,000 บาทกลุ่มที่สองเงินอุดหนุนต่อเนื่องจัดสรรให้ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษาแต่ละระดับ  ระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน148 รายๆละ1,000 บาททุนต่อเนื่องระดับ .3-4 จำนวน343 รายๆละ2,000 บาทและทุนต่อเนื่องระดับมัธยมศึกษาจำนวน160 ราย .1 จำนวน 34 รายๆละ 10,000 บาท .2 จำนวน 92 รายๆละ 10,000 บาทและ .3 จำนวน 34 รายๆละ 10,000 บาทโดยมีผู้เข้ารับการปฐมนิเทศเงินอุดหนุนภูมิทายาทในครั้งนี้จำนวน 54 คนประกอบด้วยนักเรียนชั้น .1 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 34 คนครูและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจำนวน 20 คน

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 กล่าวว่า เงินอุดหนุนภูมิทายาทมุ่งเน้นให้นักเรียนในครอบครัวที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมมีความประพฤติดีเรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนจบหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาการดำเนินการจะเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานที่ สพฐ. กำหนดมีระบบการกำกับดูแลและติดตามนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษา รวมทั้งพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุนทุกคนได้ศึกษาจนจบหลักสูตรการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนและขอให้นักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนทุกคนมีความมุ่งมั่นอดทนตั้งใจศึกษาหาความรู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนให้จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพสามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความมุ่งหวังของตนเองต่อไป.

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ ปชส.สพป.ปัตตานี เขต 

แสดงความคิดเห็น