กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แจงข้อเท็จจริงกรณี “การสำรวจความคิดเห็นพี่น้องประชาชน”

0
221

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจงข้อเท็จจริงกรณี การสำรวจความคิดเห็นพี่น้องประชาชน

จากกรณีได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระบุว่าแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบหมายให้ศูนย์สันติวิธี  กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและออกแบบสอบถามว่าต้องการการปกครองแบบใดเพื่อเสนอต่อ UN และส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น

ล่าสุด ..ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค4  ส่วนหน้า เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้าในฐานะคณะประสานงานในระดับพื้นที่ทำหน้าที่สร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลและหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดย พล.. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานในระดับพื้นที่ได้มอบนโยบายให้ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเวทีและออกแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ผ่านเวทีสภาสันติสุขตำบล ทั้ง290 ตำบลว่าเห็นด้วยหรือไม่ใน 5 ประเด็นประกอบด้วย  ปัญหายาเสพติด, การต่อต้านและปฏิเสธความรุนแรง, การต่อสู้ตามแนวทางสันติวิธี, การยอมรับการอยู่ร่วมกันตามแบบพหุวัฒนธรรมและการร่วมกันพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันโดยจะรวบรวมความต้องการดังกล่าวเสนอต่อรัฐบาล, คณะพูดคุยอย่างเป็นทางการและส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้การแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆต้องอยู่ภายใต้กฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างเคร่งครัด ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการสร้างการรับรู้ถึงสภาพปัญหาสาเหตุและผลกระทบต่อวิถีชีวิตเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการพิจารณาแบบสอบถามเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของแม่ทัพภาคที่4 ซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการเลือกรูปแบบการปกครอง    แต่อย่างใดจึงขอชี้แจงให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน.

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

แสดงความคิดเห็น