ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลติดตามความก้าวหน้า​ การจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบลในจชต. ตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

0
381

พลเอกปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลประชุมเพื่อขับเคลื่อนความคืบหน้าในการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบล ตามแผนงานเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และพลตรีสมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และผู้บังคับกอง บังคับการควบคุม กองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมประชุม

สำหรับการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบลเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังประจำถิ่นหรือคนในพื้นที่เป็นหลัก ตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนของตัวเอง มีภาครัฐสนับสนุนและให้สวัสดิการ วันนี้สามารถบรรจุอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้และชุดคุ้มครองตำบล 164 ชุด รวมทั้งสิ้น 7,120 นาย อยู่ระหว่างการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการให้เหมาะสมและมีความปลอดภัย ดำเนินการได้ร้อยละ 77.73

มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความสงบในพื้นที่ มีการถอดบทเรียนและฝึกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การคัดเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่ให้กับชุมชนจะมีการตรวจสารเสพติดก่อนตามยุทธศาสตร์คนดี เพื่อให้ผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชน เป็นคนดี โดยจะมีการประเมินประสิทธิภาพตามหลักวิชาการให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ โอกาสนี้ พลเอกปราการได้ให้กำลังใจรวมทั้งรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องของการทำงานในระดับพื้นที่เพื่อนำไปขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาระดับนโยบายต่อไป

ด้านพลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4​ ได้เน้นย้ำให้ชุดคุ้มครองตำบลทำงานประสานกับหน่วยกำลังในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการข่าว เพื่อป้องกันเหตุ สามารถสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ให้ได้มากที่สุด

ทีมข่าว@ชายแดนใต้​