ปัจฉิมฯนักเรียนพระดาบส​ จังหวัดชายแดนภาคใต้​ สร้างเยาวชนสำนึกพระมหากรุณาธิคุณฯ

0
166

นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางเบญญทิพย์ หนูมาก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวสราญจิต อินทกาศ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2561

โดยมี นายเจริญ ดีเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดงาน มีคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 100 คน
จากเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนพระดาบสรุ่นที่ 9 ที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 57 คน ณ โรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สร้างความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นแก่นักเรียนครอบครัว ครู อาจารย์ และโรงเรียน ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้น

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ศิษย์พระดาบสเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง เตรียมความพร้อมแก่ศิษย์พระดาบสที่สำเร็จการศึกษาในการก้าวสู่การประกอบอาชีพเพื่อให้ศิษย์พระดาบสได้รับความรู้ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันและเป็นพลเมืองดี และเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนบุคลากรและโรงเรียน
ภายในกิจกรรมครั้งนี้ โรงเรียนได้จัดซุ้มสำหรับถ่ายรูปของนักเรียน และผู้ปกครอง ซุ้มหลักสูตรวิชาช่าง ประกอบด้วย ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ ช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร และช่างไฟฟ้า สาขาช่างจักรกลการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการจัดการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การเตรียมพร้อมสู่อนาคตของศิษย์พระดาบสจังหวัดชายเเดนภาคใต้
ทั้งนี้ นายเจริญ ดีเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า สถานศึกษาแห่งนี้เป็นสถานศึกษาที่เกิดจากพระราชหฤทัยห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีต่อเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงได้พระราชทานโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยได้จัดการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนพระดาบสที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี ยังไม่มีอาชีพและความรู้พื้นฐานเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ 4 หลักสูตร เพื่อเน้น 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรและช่างไฟฟ้าพร้อมทั้งให้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปในระหว่างเรียนผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ทีมข่าว@ชายแดนใต้​

แสดงความคิดเห็น