แม่ทัพภาค 4 พบปะคณะผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี และนักศึกษา เดินหน้านโยบายสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเร่งด่วนแก้ปัญหายาเสพติด

0
352

เมื่อบ่ายวันนี้ 7 พย ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะ พบปะกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์  พบปะเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นที่แก่นักศึกษาในสถานศึกษา  โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในโอกาสนี้ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4ได้กล่าวถึงนโยบายแนวทางการแก้ปัญหาในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ยึดมั่นนโยบายรัฐบาลในกรอบยุทธศาสตร์ชาติความมั่นคง โดยให้ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการมีส่วนร่วมดูแลพื้นที่ ให้เกิดสันติสุข ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

โดยไม่สร้างเงื่อนไข สำหรับแนวนโยบายเร่งด่วนคือ การแก้ไขปัญหายาเสพติด เพราะทุกคนต่างยอมรับว่าปัญหายาเสพติดเป็นภัยร้ายสำคัญ เป็นตัวทำลายความสงบสุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงยิ่งกว่าภัยใดๆ ซึ่งได้มีการประสานกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำลูกหลานที่ติดยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม โดยการบำบัดรักษาและฝึกอาชีพ ส่วนผู้ค้าจะดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ควบคู่กับการทำพื้นที่ให้ปลอดภัย ภายใต้กรอบกฎหมายและแนวทางสันติวิธี
พร้อมกันนี้ได้ฝากให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหูเป็นตาแจ้งเรื่องราว ร้องทุกข์ เบาะแสอื่นๆ เพื่อร่วมกันมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างสันติวิธี โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดตู้ ปณ.41 ปณจ.ยะลา 95000

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี