มุสลิมนราธิวาส พร้อมใจร่วมน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร. 5

0
333

ชาวไทยมุสลิมในจ.นราธิวาสต่างพร้อมใจร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล 5


วันนี้ 23 ต.ค.61 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานใน กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเม๊าะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปานาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส จนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำศาสนา ตลอดจนพลังมวลชนที่นับถือศาสนาอิสลามจาก 13 อำเภอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ เราทุกคนอยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ซึ่งถือเป็นความโชคดีสูงสุดของปวงชนชาวไทย โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้เยี่ยมพบปะพูดคุยด้วยความเป็นกันเองกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำศาสนา และพลังมวลชนที่เข้าร่วมงาน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น


สำหรับวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯได้น้อมรำลึกฯด้วยการยืนสงบนิ่ง จากนั้นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ได้นำประกอบพิธีดุอาห์ถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5


พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลามถือเป็นศาสนาหนึ่งที่มีพสกนิกรชาวไทยนับถือมาตั้งครั้ง อดีต พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นับแต่ครั้งอดีตต่างก็ทรงเป็นพุทธมามกะ และองค์อัครศาสนูปถัมภก การทำนุบำรุงผู้นับถือศาสนาอื่นๆในประเทศไทยนี้ถือเป็นพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ไทยแต่เดิมทรงกระทำมาเป็นราชประเพณี ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็เช่นกัน เหล่าพสกนิกรชาวไทยมุสลิมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านในการ อุปถัมภ์ศาสนาอิสลาม พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้กฎหมายอิสลามในการพิจารณาอรรถคดีความแพ่งซึ่ง เกี่ยวด้วยศาสนาอิสลามเรื่องครอบครัวและมรดกในกรณีที่ทั้งโจทย์และจำเลยเป็น ผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่การปกครองบริเวณหัวเมืองทั้ง ๗ (มณฑลปัตตานีเดิม) โดยให้ผู้ทรงความรู้ทางศาสนาอิสลามเป็นผู้ตัดสินคดีความเรียกว่า “โต๊ะกาลี” (โต๊ะกอฎียฺ) ซึ่งต่อมาเรียกว่า “ดาโต๊ะยุติธรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่ง “เสนายุติธรรม” ในการศาลของมณฑลพายัพ ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อชาวมุสลิมในประเทศไทย