สพป.ปัตตานี 3 นิเทศ นักเรียน ม.3 ปิดเทอมทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัว กับโครงการของรัฐฯ

0
790

สพป.ปัตตานี  3 นิเทศ นักเรียน ม.3 ปิดเทอมทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัว กับโครงการของรัฐฯ

นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนางศิราณี ณ ปัตตานี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพป.ปัตตานี ลงพื้นที่นิเทศติดตามและเยี่ยมเยียนโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) กระทรวงศึกษา มีนโยบายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยการรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สันติวิธี จิตอาสา จิตสาธารณะ ให้แก่ผู้เรียนที่เป็นนักเรียนระดับ ม.3

โดยกำหนดจัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนใน จชต. ปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ในระหว่างปิดภาคเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงการถูกชักจูงไปในทางที่ผิด รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ สามารถมีรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้

โดย สพป.ปัตตานี ได้กำหนดการทำงานในระหว่างวันที่ 1-25 เม.ย. 2561 รวม 15 วัน โดยจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่นักเรียนที่ปฏิบัติงานคนละ 200 บาท ต่อวัน ปฏิบัติงานวันละไม่น้อยกว่า 7 ชม. ไม่รวมเวลาพักกลางวัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ในระหว่างปิดภาคเรียน ช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบสามารถมีรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ และให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลักเลี่ยงการถูกชักจูงไปในทางที่ผิด มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 90 คน จากโรงเรียนบ้านกะลาพอ บ้านโลทู บ้านน้ำดำ บ้านจะเฆ่และบ้านตะโละไกรทอง

ภาพ / มนทิชา-ฟูซียะห์

ข่าว / มนทิชา  สพป.ปัตตานี เขต 3  @ชายแดนใต้