ม.ราชภัฎยะลา เจ๋ง..สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์แห่งใหม่หนุนเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ

0
664

คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ยะลา ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์แห่งใหม่ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง หนุนโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พร้อมด้วย คุณสุพจน์ อาวาส คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผศ.แวอาซีซะห์ ดาหะยี และคณาจารย์สาขาต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์แห่งใหม่ของ อำเภอเบตง เพื่อพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีนายมะอูโซะ สาลัง นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ

ตำบลธารน้ำทิพย์ ตั้งอยู่ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมืองทะเลหมอกสองแผ่นดิน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสวยงาม เหมาะสำหรับเดินป่าศึกษาธรรมชาติ โดยเฉพาะเส้นทางเดินเข้าน้ำตกธารน้ำทิพย์ นักท่องเที่ยวทั่วไปยังมีโอกาสได้สัมผัสกับการปีนป่ายหน้าผาหิน และยังได้ชมป่าไม้และพรรณไม้หายากอีกด้วย

พื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกระตุ้นให้เกิดการลงทุน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่  โดยพัฒนาอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน จากโครงการเมืองต้นแบบข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองเบตงในการบริหารโครงการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อการขยายโอกาสสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ให้เป็นรูปธรรม  และดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล มุ่งเน้นการพัฒนาการค้าขาย วิสาหกิจชุมชน การเกษตร ตลอดจนการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาตนเอง

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร @ชายแดนใต้ จ.ยะลา