นราธิวาส – มทภ.4 เปิดศูนย์ชุมชนบำบัด CBTx บ้านสะโลว์ อ.ระแงะ พร้อมส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ ประสบอุทกภัย

0
191


ที่ศูนย์ชุมชนบำบัด ( CBTx) บ้านสะโลว์ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์บำบัดฟื้นฟูบุคคล เยาวชน ที่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

โดย นาย อับดุลรอฮิม เจ๊ะโซ๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก เปิดเผยศูนย์ฯ แห่งนี้มีผู้ติดยาเสพติด กว่า 90 ราย เข้ารับการบำบัด รักษา ปัจจุบันมีเยาวชนจำนวน 12 ราย ได้ผ่านการรักษา คืนเยาวชนผู้บริสุทธิ์สู่อ้อมกอดของครอบครัว ชุมชนในพื้นที่

โอกาสนี้ พลโท ศานติ ศกุนตนาค ระบุว่า มีความภูมิใจ มั่นใจ ในการบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะครอบครัว และประชานชนในพื้นที่ที่ให้ความสำคัญและขับเคลื่อนให้ชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นที่สีขาวได้เป็นอย่างดี พร้อมขอบคุณในความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และเป็นทีมงานที่เข้มแข็ง มีจิตอาสา คอยดูแลเยาวชนผู้หลงผิดกลับคืนคนดีสู่สังคม ตลอดจนชื่นชมศูนย์ชุมชนบำบัด ( CBTx) ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดให้เยาวชน ประชาชนได้นำไปปฏิบัติ ต่อยอด สร้างอาชีพ เพิ่มแก่ตนเองและครอบครัว ยืนยันในฐานะหน่วยงานของรัฐภายใต้กองทัพบก และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วน พร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือศูนย์ฯ แห่งนี้ อย่างเต็มขีดความสามารถ

พร้อมกันนี้ พลโท ศานติ ศกุนตนาค ยังได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนที่ผ่านการบำบัดรักษา และกล่าวให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันพัฒนาประเทศให้เป็นพื้นที่สีขาว ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน

จากนั้น พลโท ศานติ ศกุนตนาค และคณะฯ ลงพื้นที่ชุมชนฮาปา ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งมอบบ้านให้แก่ นาย มะ มะเซ็ง อายุ 73 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง ซึ่ง เป็นผู้ยากไร้และเป็นผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมยุทธกรอุปกรณ์ เข้าดำเนินการซ่อมแซมปรับระเบียง และบันไดหน้าบ้าน ที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ด้าน นางสาว นาอีหมะ มะเซ็ง บุตรีของ นาย มะฯ ได้ กล่าวขอบคุณด้วยรอยยิ้ม ที่หน่วยทหารไม่ทอดทิ้ง ให้ความสำคัญเร่งให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และช่วยซ่อมแซมบ้านหลังดังกล่าวให้แก่ครอบครัวมะเซ็ง ยืน จะปฎิบัติหน้าที่เป็นลูกที่ดีและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ ได้ดูแลครอบครัวให้มีความอยู่ดี กินดี และนำความรู้มาส่งเสริม และพัฒนาชุมชนต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร/อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส