แถลงจัดงาน Melayu Day @Yala ครั้งที่ 5 จ.ยะลา คิดจัดใหญ่ระดับ อาเซียน!!

0
216

แถลงจัดงาน Melayu Day @Yala ครั้งที่ 5 จ.ยะลา คิดจัดใหญ่ระดับ อาเซียน!!

นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา Mr.Mohd Afandi  Abu Bakar   กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา  Mr.Triyoko Jatmiko กงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา  นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา  ได้ร่วมกันแถลงข่าวกำหนดจัดงาน Melayu Day @Yala ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 9 – 11  กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประชาชนดำเนินชีวิตด้วยวิถีและวัฒนธรรมมลายูมาอย่างยาวนาน ทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา อาหารการกิน การแต่งกาย ฯ  ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมกลมกลืน นับเป็น อัตลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดยะลาที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งเทศบาลนครยะลากำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายที่เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างได้อย่างสันติสุข จึงได้เริ่มจัดงาน Melayu Day of Yala ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2557    เป็นการจัดงานเพื่อรวบรวม และเผยแพร่วัฒนธรรมมลายูในท้องถิ่นให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วม แต่ผลการตอบรับที่ได้กลับมานั้นเหนือความคาดหมาย มีหลายๆ หน่วยงานที่ให้ความสนใจและแสดงเจตจำนงที่จะเข้ามาร่วมจัดงานในครั้งต่อไป เทศบาลนครยะลาจึงมีแนวคิดที่จะจัดงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้นในระดับอาเซียน

“ในปีที่สอง จึงได้ขอเข้าพบกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา และกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา เพื่อปรึกษาหารือและเชื้อเชิญทั้ง 2 ประเทศให้เข้ามาร่วมจัดงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และจัดยิ่งใหญ่ขึ้นในปีที่ 3 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น Melayu Day @Yala เพื่อเปิดกว้างให้จังหวัดอื่นๆ ในประเทศ และประเทศต่างๆ เข้ามาร่วมงาน  และในปีนี้เทศบาลนครยะลาได้จัดงาน Melayu Day @Yala ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5

โดยเปิดพื้นที่นครยะลาให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมมลายู จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การจัดขบวนแห่ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในแหลมมลายู ขบวนแห่จากประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบรูไนดารุสซาลาม พิธีเข้าสุนัต การแต่งงานของชาวไทยมุสลิม ขบวนเสริมจากชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา และสถานศึกษาต่างๆ ในเขตเทศบาลนครยะลา  การแข่งขันทักษะวิชาการ ได้แก่ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย/ภาษามลายู การประกวดเพลงคุณธรรมภาษาไทย การขับร้องเพลงอนาซีด การประกวดเล่านิทานสามภาษาประกอบท่าทาง การประกวด Choral Speaking และการประกวดดีเกร์ฮูลู โดยมีสถานศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม    การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “ภาษามลายูไร้พรมแดน”  นิทรรศการจากประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  นิทรรศการว่าว และแข่งขันว่าว พิพิธภัณฑ์พื้นเมืองกือเม็ง พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา ภาพวาด South Free Art Group ภาษาและวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยะลา  สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา และ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา)” นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าว

นายพงษ์ศักดิ์ ยังกล่าวอีกว่า  นอกจากนั้นยังมีการแสดงและเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประเทศกับประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และการแสดงด้านการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในแหลมมลายู ตลอดทั้ง 3 คืน  การสาธิตทำขนมพื้นบ้าน การออกร้านจำหน่ายอาหารฮาลาล และเครื่องแต่งกายมลายู   และจะได้ชมการแสดงอนาซีดจากวงUNIC และ วง Hneef จากประเทศมาเลเซียที่มีชื่อเสียงอีกด้วย การจัดงาน Melayu Day @Yala ทุกครั้งประสบความสำเร็จได้ด้วยดีจากความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมจัดงาน พี่น้องประชาชนชาวยะลา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จึงนับเป็นการเปิดประตูอาเซียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร @ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น