ม.ราชภัฏยะลา เปิดงานใหญ่ มรย. วิชาการ 66 “คลังปัญญาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

0
248

. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดงาน มรย.วิชาการ 66 ภายใต้หัวข้อ คลังปัญญาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อถ่ายทอดและให้บริการทางวิชาการ อีกทั้งเปิดประตูรั้วให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวรายงาน ตลอดจน คณะผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ กรรมการสภาวิชาการ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มุ่งเน้นการบูรณการอนุรักษ์ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัย และในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการทำงาน การเรียนการสอนในบรรยากาศที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนของชาติ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการทางการศึกษาการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางการศึกษา กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ในภารกิจให้บริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น ในทุกมิติทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสนองตอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10


ภายในงานพบกับนิทรรศการ มรย.วิชาการ 66 นิทรรศการหอประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นิทรรศการในหลวงรัชกาลที่ 9 และ โครงการตามพระราโชบายในหลวง ร.10 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 การแข่งขันด้านวิชาการ กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม เวทีเสวนาประเด็นที่น่าสนใจ กิจกรรม YRU GOT TALENT กิจกรรมประกวดโฟล์คซอง (Folk song) อาหารจานเด็ด ร้านค้า สินค้า OTOP ทั้งนี้จึงเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน มรย.วิชาการ 66 ระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.yru.ac.th